Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2204-МИ
София, 23 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ” за участие в частичните избори за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца, кметство Повет, община Кърджали, област Кърджали, кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, насрочени на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ", подписано от Димитър Кинов Стоянов - представляващ партията, заведено под № 18 на 20 март 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в частичните избори за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца, кметство Повет, община Кърджали, област Кърджали, кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, насрочени на 12 май 2013 г.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.03.2013 г. от СГС - ФО, 5 състав, по ф. д. № 445/2012 г.; заверено копие на служебна бележка с изх. № 48-00-140 от 19.03.2013 г. на Сметната палата; извлечение от Протокол № 20 на Първи национален комитет на НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ, на което е взето решение за участие на партията в частичните местни избори, насрочени на 12 май 2013 г., пълномощно от 17.03.2013 г. от представляващия партията Димитър Кинов Стоянов в полза на Петър Илиев Хлебаров с право да подава документи за регистрация на партията за участие в изборите, насрочени на 12 май 2013 г.
Не са представени документи по чл. 89, ал. 3, т. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 11 от Изборния кодекс. Екземпляр от документите по чл. 89, ал. 3, т. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 се намират в ЦИК в оригинал към документите на партията за участие в изборите за народни представители, насрочени на 12 май 2013 г. Липсва списък по чл. 89, ал. 3, т. 11, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.
На 20 март 2013 г. при приемането на документите и след като констатира липсата на горните документи, Централната избирателна комисия даде указания в тридневен срок от приемане на заявлението същите да бъдат представени в ЦИК.
На 20 март 2013 г. в 17,00 ч. беше представено уведомително писмо с което ни уведомяват, че „партия НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ няма да се ползва от предоставения й тридневен срок, тъй като вече е регистрирана в ЦИК за участие в частични местни избори на 7 април 2013 г. с приложени всички изискуеми документи по чл. 89, ал. 1 и 3 от ИК".
Централната избирателна комисия се е произнесла с Решение № 2143-МИ от 1 март 2013 г., с което е оставила без разглеждане искането на НДП за регистрация във всички частични и нови местни избори до 2015 г.
Изборният кодекс урежда условията и реда за регистрация в ЦИК на партиите, които не са регистрирани за общите местни избори за участие в конкретни частични и нови избори за общински съветници и кметове в чл. 280, т. 3, чл. 285, ал. 4 от ИК.
Политическа партия „Национал-демократична партия" не е регистрирана в ЦИК за участие в общите избори за общински съветници и кметове, произведени на 23 октомври 2011 г.
Не са налице изискванията на чл. 280, т. 3 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. и Решение № 2107-МИ от 6 февруари 2013 г. на ЦИК за регистрацията на ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" за участие в частичните избори за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца, кметство Повет, община Кърджали, област Кърджали, кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, насрочени на 12 май 2013 г. поради непредставяне на списъка по чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и чл. 280, т. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" за участие в частичните избори за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца, кметство Повет, община Кърджали, област Кърджали, кметство Стежерово, община Левски, област Плевен, насрочени на 12 май 2013 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез ЦИК в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения