Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2203-НС
София, 10 март 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на Калоян Борисов Йолов като кандидат за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, предложен от ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ в изборите на 4 април 2021 г.

С вх. № НС-00-185/3 от 08.03.2021 г. в ЦИК е постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД с резултата от извършените проверки по раздел ІІ, т. 7 от Решение № 2002-НС от 09.02.2021 г. на ЦИК. При проверката е установено, че Калоян Борисов Йолов е регистриран като кандидат за народен представител в кандидатските листи на ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ в три изборни района – Четвърти изборен район – Великотърновски, Двадесет и четвърти изборен район – София и Двадесет и шести изборен район – Софийски.

С решение № 51 от 01.03.2021 г., РИК – Велико Търново е регистрирала Калоян Борисов Йолов като кандидат за народен представител по предложение на ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, заведено под № 47 на 27.02.2021 г., 16.47 ч., във входящия регистър на кандидатските листи.

С решение № 60-НС от 01.03.2021 г. РИК 26 – Софийски е регистрирала Калоян Борисов Йолов като кандидат за народен представител от ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, заведено под № 19 на 01.03.2021 г., 15.26 ч., във входящия регистър на кандидатските листи.

С решение № 44-НС от 01.03.2021 г., РИК 24 – София е регистрирала Калоян Борисов Йолов като кандидат за народен представител от ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, заведено под № 21 на 01.03.2021 г., 16.05 ч., във входящия регистър на кандидатските листи.

Съгласно чл. 254, ал. 1 ИК кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района. В случай че кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два многомандатни изборни района, съгласно чл. 254, ал. 3 ИК, действителни са първите две по време регистрации. Видно от решенията на РИК първите две по време регистрации на Калоян Борисов Йолов са регистрациите, извършени с решение № 51 от 01.03.2021 г. на РИК – Велико Търново, и с решение № 60-НС от 01.03.2021 г. на 26 РИК – Софийски, като кандидат за народен представител. Следващата по време регистрация съгласно решение № 44-НС от 01.03.2021 г. на РИК 24 – София, като кандидат за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, следва да бъде обявена за недействителна.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, ал.1, т. 2 във връзка с чл. 254, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на Калоян Борисов Йолов, ЕГН ..., като кандидат за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, предложен от ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ и регистриран с решение № 44-НС от 01.03.2021 г. на РИК 24 – София.

Решението да се изпрати на РИК 24 – София, кандидата Калоян Борисов Йолов чрез РИК 24 – София, и на предложилата го ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения