Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2203-НС
София, 23 март 2013 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на застъпници в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3 във връзка с чл. 20, ал. 7, чл. 29, ал. 1,т. 10, т. 10а и т. 17, чл. 36, ал. 1, т. 8, чл. 101, чл. 101а, чл. 101б, чл. 102, чл. 133, ал. 1, чл. 192, ал. 2, чл. 193, чл. 204, ал. 7, чл. 210, чл. 212, ал. 7, чл. 239, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Застъпници
1. Кандидатските листи на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да имат застъпници, които ги подпомагат и представляват интересите им пред държавните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
2. Една кандидатска листа може да бъде представлявана от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден, като общият брой на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция от партии и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.
3. Застъпниците се регистрират в съответната РИК до 11 май 2013 г. по предложение по образец (Приложение № 40 от изборните книжа), подписано от представляващия партията или представляващите коалицията от партии лица или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато предложението и списъкът се подписват от упълномощени лица, се представя и заверено копие на съответното пълномощно. Предложението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към предложението задължително се представя списък по образец (Приложение № 40 от изборните книжа) на хартиен носител в два екземпляра и на електронен носител. В случаите, когато предложението и списъкът се подават от упълномощени лица, се представя и заверено копие на съответното пълномощно.
4. Предложението се завежда във Входящия регистър на предложенията за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. съгласно образеца на страница първа от същия (Приложение № 42 от изборните книжа).
5. Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа в съответния район могат да подават допълнително второ или следващо предложение за регистрация на нови застъпници до посочване на застъпници за всички избирателни секции в съответния изборен район. Предложението следва да отговаря на изискванията по т.3 от настоящото решение. Същото се завежда във Входящия регистър на предложенията за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. съгласно образеца на страница втора от същия (Приложение № 42 от изборните книжа).
6. Районната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните застъпници по образец (Приложение № 44 от изборните книжа).
7. Всяка партия, коалиция от партии и инициативен комитет може да регистрира застъпници, които да заместват застъпници, регистрирани по реда на т. 3 и 5. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция от партии и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район. Регистрираният по този ред застъпник замества застъпник, който не се яви в изборния ден или когато има предложение за заместване, направено от партия, коалиция от партии или инициативен комитет преди изборния ден или в изборния ден.
8. Заместващите застъпниците се регистрират в съответната РИК както преди, така и в изборния ден по предложение по образец (Приложение № 41 от изборните книжа), подписано от представляващия партията или представляващите коалицията от партии лица или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато предложението и списъкът се подписват от упълномощени лица, се представя и заверено копие на съответното пълномощно. Предложението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към предложението задължително се представя списък по образец (Приложение № 41 от изборните книжа) на хартиен носител в два екземпляра и на електронен носител. В случаите, когато предложението и списъкът се подават от упълномощени лица, се представя и заверено копие на съответното пълномощно.
9. Предложението по т. 8, както и второ или последващо предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда във Входящия регистър на предложенията за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. съгласно образеца на страница трета от същия (Приложение № 42 от изборните книжа).
10. С решението на РИК за регистрация на заместващия застъпник се заличава регистрацията на заместения застъпник.
11. Районната избирателна комисия издава удостоверение на заместващия застъпник (Приложение № 45 от изборните книжа), в което вписва имената на заместения и отбелязва, че удостоверението на заместения застъпник е обезсилено.
12. Избирателната секция, посочена в удостоверението на застъпника (Приложение № 44 или Приложение № 45 от изборните книжа) не може да се променя.
13. В изборния ден застъпникът предава удостоверението си на секционната избирателна комисия, която проверява данните в него и го прилага към списъка за вписване на застъпниците (Приложение № 11 от изборните книжа). Удостоверението е неразделна част от списъка.
14. Всяка партия, коалиция от партии или инициативен комитет, издигнала кандидатска листа в съответния район извън общия брой застъпници по т. 2 може да подаде предложение за регистрация на един застъпник по реда на т. 3, който да представлява кандидатската листа само пред РИК, като може да присъства на заседанията на РИК и да получи ксерокопие на протокола на РИК по чл. 239, ал. 2 от ИК. Този застъпник може да бъде заместен само веднъж по реда на т. 8.
15. На застъпника, регистриран по реда на предходната точка, се издава удостоверение (Приложение № 44 от изборните книжа), в което вместо номера на секцията се вписва номерът на районната избирателна комисия, пред която застъпникът осъществява правомощията си.
16. Районната избирателна комисия води регистър на застъпниците по кандидатски листи (Приложение № 42 или Приложение № 43 от изборните книжа), който публикува на интернет страницата си.
17. Застъпникът в РИК има право:
а) да подпомага кандидатите от кандидатската листа, регистрирана от партия, коалиция от партии или инициативен комитет в съответния район и да представлява техните интереси пред съответната районна избирателна комисия, държавните органи и обществените организации;
б) да присъства на заседанията на съответната районна избирателна комисия, като изказаните от него становища, мнения и възражения се записват в протокола. На заседание на районната избирателна комисия може да присъства само по един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция от партии или инициативен комитет, регистриран по реда на т. 14;
в) да получи срещу подпис ксерокопие от подписания от членовете на РИК протокол с резултатите от гласуването в съответния изборен район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в ЦИК. Подписаният протокол се ксерокопира в районната избирателна комисия. Имената и единният граждански номер на застъпника, получил ксерокопието, се вписват от районната избирателна комисия в списък на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол (Приложение № 101 от изборните книжа), след което застъпникът се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря на РИК.
18. Застъпникът в СИК има право:
а) да подпомага кандидатите от кандидатската листа, регистрирана от партия, коалиция от партии или инициативен комитет в съответния район и да представлява техните интереси пред избирателните комисии, държавните органи и обществените организации извън случаите по т.17, букви „б" и „в";
б) да присъства в изборното помещение на съответната секция при откриване на изборния ден;
в) да присъства в изборното помещение на съответната секция по време на гласуването, без да пречи на гласуването;
г) да присъства в изборното помещение на съответната секция при отваряне на избирателната урна и при определяне на резултатите от гласуването, като му се осигурява пряка видимост при преброяването на гласовете;
д) да получи срещу подпис ксерокопие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря преди предаването му в РИК. Подписаният протокол се ксерокопира в избирателната секция. Имената и единният граждански номер на застъпника, получил ксерокопието, се вписват от секционната избирателна комисия в списъка на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол на СИК (Приложение № 8 от изборните книжа), след което застъпникът се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря на СИК.
19. От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б" от Наказателния кодекс.
Когато регистрацията на независим кандидат е заличена, прекратяването е в сила и за неговите застъпници.
20. Застъпниците имат свобода на изразяване и агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.
Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.
21. Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден с Решение № 2162-НС от 15 март 2013 г. на Централната избирателна комисия.
Застъпниците, които носят отличителни знаци извън одобрените от Централната избирателна комисия, се отстраняват от участие в изборния ден с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се обжалва пред районната избирателна комисия, която се произнася незабавно.
22. Застъпниците не могат да бъдат придружители при гласуване на избирател с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.
22. Отказът на РИК за регистриране на застъпник или издаване на удостоверение може да се обжалва в срок до три дни от обявяването му пред Централната избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения