Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2202-НС
София, 10 март 2021 г.

ОТНОСНО: възражение от Ирена Николова – представител на партия „ДПС“ – община Тополовград, срещу решение № 92 от 04.03.2021 г. на РИК – Хасково

В Централната избирателна комисия е постъпило възражение с характер на жалба с вх. № НС-10-80 от 053.0.2021 г. от Ирена Николова – представител на партия „ДПС“ – община Тополовград, срещу решение № 92 от 04.03.2021 г. на РИК – Хасково, относно поправка на техническа грешка в решение № 35 от 26.02.2021 г. на Районна избирателна комисия 29 – Хасково, с което са назначени съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за народни представители на 04.04.2021 г. в община Тополовград. С вх. № НС-15-124/09.03.2021 г. е получена административната преписка по случая.

В жалбата се твърди, че в решение № 35 от 24.02.2021 г. на РИК -29 – Хасково, относно членовете в секционните избирателни комисии, предложени от ПП „ДПС“, няма допуснати технически грешки, видно и от протокола от проведените консултации. Счита се, че е недопустимо да се правят промени чрез поправка на техническа грешка според решение № 92 от 04.03.2021 г. на РИК 29 – Хасково, в съставите на СИК и утвърдените вече членове в съответните секционни избирателни комисии.

Жалбата е подадена в срок, допустима е и по същество е основателна.

Решение № 92 от 04.03.2021 г. на РИК 29 – Хасково, е незаконосъобразно. То е немотивирано и необосновано. В него не са посочени кои и какви грешки от технически характер се поправят в решение № 35 от 24.02.2021 г. на РИК 29 – Хасково, с което са назначени съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за народни представители на 04.04.2021 г. в община Тополовград. Няма посочване на каквото и да било несъответствие между действителната воля и външния израз в писмения текст на решение № 35 от 24.02.2021 г. на РИК 29 – Хасково, което се поправя.

В случая, по реда на поправка на технически грешки е недопустимо  да се изменя съдържанието, както и да се подменя първоначалната действителна и ясно изразена воля за назначаване на съставите на секционните комисии във влязло в сила решение № 35 от 24.02.2021 г. на РИК 29 – Хасково, като чрез решение № 92 от 04.03.2021 г. на Комисията неоснователно и незаконосъобразно да се извършват последващи промени в съставите на вече назначените секционни комисии в СИК 293200001и СИК 2932000107; в СИК 293200012 и СИК 293200017; в СИК 293200015 и СИК 293200024.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 92 от 04.03.-2021 г. на РИК 29 – Хасково, относно поправка на техническа грешка в решение № 35 от 26.02.2021 г. на Районна избирателна комисия 29 – Хасково, с което са назначени съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за народни представители на 04.04.2021 г. в община Тополовград

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения