Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2202-НР
София, 14 септември 2015 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет „НЕ давам гласа си за купен вот“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представляван от Цоло Йорданов Линков

Постъпило е заявление от инициативен комитет, заведено под № 1 в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представляван от Цоло Йорданов Линков. Заявлението е подписано от 21 гласоподаватели, както следва: Мария Николова Гекова, Любомир Станиславов Гутев, Станислав Владимиров Младенов, Цоло Йорданов Линков, Павлина Димитрова Линкова, Роман Чавдаров Дражев, Александър Руменов Попов, Николай Евгениев Димитров, Елена Николова Еленкова, Стефан Георгиев Сталев, Никола Димитров Занев, Георги Людмилов Владимиров, Мария Христова Флоридова, Димитър Славов Димитров, Светослав Христов Бонев, Георги Михайлов Сенгалевич, Песлав Пламенов Павлов, Славка Стефанова Димитрова, Георги Антониос Ригатос, Здравка Георгиева Чешмеджиева и Лилия Галилеева Наумова и е заявено искане за регистрация на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. с алтернативна позиция по въпроса на референдума - „НЕ". Позицията на инициативния комитет е следната: „Методът на гласуване дистанционно и по електронен път при произвеждане на избори и референдуми осигурява условия за купуване и продаване на гласове. Въвеждането на електронно гласуване ще доведе до заличаване на конституционните права на гражданите, свързани с упражняването на избор. Реализирането на този вид гласуване ще повиши значително т.нар. корпоративен вот и ще постави стотици работници пред въпроса дали да гласуват както шефът им е наредил, или да останат без работа. Ще бъде нарушена тайната на вота и ще бъде отнето основното право на гражданите, а именно свобода при упражняване на изборното право. Крайният резултат ще е подмяна на волята на избирателя, съответно подмяна на държавната и местна власт".

Към заявлението са приложени следните документи: Решение за създаване на инициативен комитет, в което е формулирана позиция по въпроса на националния референдум, мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет; декларация по образец (Приложение № 38-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 1 от ЗПУГВДМС и чл. 42, ал. 1 от ИК; декларация по образец (Приложение № 39-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на лицата, включени в подписката за подкрепа на заявената позиция по въпроса на националния референдум за други цели, освен за предвидените в ЗПУГДВМС и ИК; банково удостоверение за новооткрита банкова сметка, издадена от съответната банка на лицето, представляващо инициативния комитет, в подкрепа на алтернативната позиция на въпроса на референдума - „НЕ"; подписка, съдържаща трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес на територията на Република България и саморъчен подпис на 3290 гласоподаватели; списък на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1534-НР от 22 август 2015 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г. за регистрация на инициативния комитет с алтернативна позиция по въпроса на националния референдум - „НЕ", съгласно изложените в заявлението мотиви.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет „НЕ давам гласа си за купен вот" в състав:

 

1. Мария Николова Гекова
2. Любомир Станиславов Гутев
3. Станислав Владимиров Младенов
4. Цоло Йорданов Линков - представляващ ИК
5. Павлина Димитрова Линкова
6. Роман Чавдаров Дражев
7. Александър Руменов Попов
8. Николай Евгениев Димитров
9. Елена Николова Еленкова
10. Стефан Георгиев Сталев
11. Никола Димитров Занев
12. Георги Людмилов Владимиров
13. Мария Христова Флоридова
14. Димитър Славов Димитров
15. Светослав Христов Бонев
16. Георги Михайлов Сенгалевич
17. Преслав Пламенов Павлов
18. Славка Стефанова Димитрова
19. Георги Антониос Ригатос
20. Здравка Георгиева Чешмеджиева
21. Лилия Галилеева Наумова

 

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. с алтернативната позиция - „НЕ".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения