Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2202-НС
София, 23 март 2013 г.

ОТНОСНО: условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, 19 и 20, чл. 128 - 131, чл. 133 - 135, § 1, т. 19, 20 и 21 и § 4 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Предизборната кампания се открива на 12 април 2013 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 10 май 2013 г.
2. Предизборната кампания се води на български език.
3. Гражданите, партиите, коалициите от партии, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.
4. Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.
При произвеждане на избори за народни представители разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи не се прилага.
5. Кандидатите за народни представители и партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.
6. Доставчик на печатна медия (вестници, списания, други периодични издания) или онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания), публикувал материал, накърняващ правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията от партии или инициативния комитет, е длъжен незабавно след получаването на отговор да го публикува. Публикуването на отговора става на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар.
Отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.
7. „Медийна услуга" е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни услуги са:
а) печатните медии (вестници, списания и други периодични издания);
б) медии, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, представляващи онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания).
Не са медийни услуги социалните мрежи (фейсбук, туитър и други подобни) и личните блогове.
Доставчик на медийна услуга е физическо лице - едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставяните услуги.
8. Агитация е призив за подкрепа за кандидат за народен представител, партия или коалиция от партии при участие в изборите за народни представители.
Наименованието и символите на партия и коалиция от партии, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация.
9. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали.
10. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.
11. Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.
12. Агитационните материали се поставят на определени от кмета на общината/района/кметството места.
Заповедта на кмета се оповестява публично и се изпраща на районната избирателна комисия. В правомощията на районните избирателни комисии е да се произнасят по жалби за неправилно поставени агитационни материали по време на предизборната кампания.
13. Агитационните материали се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота.
14. Извън времето за провеждане на предизборната кампания (от датата на насрочване на изборите за народни представители до началото на предизборната кампания) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали по републиканската пътна мрежа и общинските пътища. Сигналите за така поставените предизборни агитационни материали се подават до областния управител, съответно кмета на общината.
Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от областния управител, съответно от кмета на общината, района или кметството и се връчва на лицето, в чиято полза е материалът.
В случай че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от областния управител кмета на съответната община, район или кметство, като при необходимост може да се поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.
15. Забранява се:
15.1. унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения ред, до края на изборния ден;
15.2 публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;
15.3. използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;
15.4. използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;
15.5. използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;
15.6. провеждането на предизборна агитация в държавните и общинските учреждения и институции;
15.7. провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;
15.8. предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.
15.9. поставянето на агитационни материали на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.
16. По решение на районната избирателна комисия кметът на общината, района или кметството или кметският наместник премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение агитационни материали. При необходимост премахването и изземването става със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи.
В изборния ден премахването и изземването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.
17. Когато през изборния ден и до края на гласуването секционната избирателна комисия установи наличие на агитационни материали, поставени в изборните помещения или на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, тя незабавно ги отстранява.
При необходимост отстраняването на тези агитационни материали се извършва със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи по решение на секционните избирателни комисии.
18. По решение на Централната избирателна комисия се премахват или изземват поставените и разпространени в нарушение агитационни материали, когато засягат територията на повече от един изборен район или които се отнасят за повече от един изборен район. Премахването и изземването се извършват по заповед на областния управител и при необходимост със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.
19. В срок до три дни след изборния ден партиите, коалициите от партии и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения