Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2201-НР
София, 14 септември 2015 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представляван от Йоана Сашова Ванкова

Постъпило е заявление от инициативен комитет, заведено под № 2 в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представляван от Йоана Сашова Ванкова. Заявлението е подписано от 24 гласоподаватели, както следва: Йоана Сашова Ванкова, Милен Николаев Василев, Александър Величков Борисов, Орлин Боянов Бишков, Ева Валериева Йорданова, Борислав Боянов Бишков, Марина Станиславова Стоянова, Павел Петров Първанов, Ирена Емилова Станкова, Тихомир Тонков Крумов, Ваня Борисова Божинова, Красимир Тонков Крумов, Илияна Иванова Ципоркова, Даниела Богомилова Живкова, Величко Борисов Кирилов, Василка Цанкова Петрова, Иванка Богатинова Асенова, Поля Павлова Димитрова, Сашо Янев Евтимов, Анжело Ивайлов Александров, Галя Веселинова Борисова, Силвия Крумчова Йончева, Никол Николаева Кирова и Деница Андреева Калоферова, и е заявено искане за регистрация на инициативния комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. с позиция в подкрепа на въпроса на референдума - „ДА". Позицията на инициативния комитет е следната: „Ние, граждани на Видинска област и други региони от Северозападна България, подкрепяме поставения на референдума въпрос - гласуването в избори и референдуми да става и дистанционно по електронен път. Само така ще се даде реална възможност на нашите сънародници, които живеят в чужбина, да гласуват. Само така ще се повиши чувствително избирателната активност и властта реално ще се опира на волята на суверена".

Към заявлението са приложени следните документи: Решение за създаване на инициативен комитет, в което е формулирана позиция по въпроса на националния референдум, мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет; декларация по образец (Приложение № 38-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 1 от ЗПУГВДМС и чл. 42, ал. 1 от ИК; декларация по образец (Приложение № 39-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на лицата, включени в подписката за подкрепа на заявената позиция по въпроса на националния референдум за други цели, освен за предвидените в ЗПУГДВМС и ИК; банково удостоверение за новооткрита банкова сметка, издадена от съответната банка на лицето, представляващо инициативния комитет, в подкрепа на въпроса на референдума - „ДА"; подписка, съдържаща трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес на територията на Република България и саморъчен подпис на 3330 гласоподаватели; списък на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1534-НР от 22 август 2015 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция в подкрепа на въпроса на националния референдум - „ДА", съгласно изложените в заявлението мотиви.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 

1. Йоана Сашова Ванкова- представляващ ИК
2. Милен Николаев Василев
3. Александър Величков Борисов
4. Орлин Боянов Бишков
5. Ева Валериева Йорданова
6. Борислав Боянов Бишков
7. Марина Станиславова Стоянова
8. Павел Петров Първанов
9. Ирена Емилова Станкова
10. Тихомир Тонков Крумов
11. Ваня Борисова Божинова
12. Красимир Тонков Крумов
13. Илияна Иванова Ципоркова
14. Даниела Богомилова Живкова
15. Величко Борисов Кирилов
16. Василка Цанкова Петрова
17. Иванка Богатинова Асенова
18. Поля Павлова Димитрова
19. Сашо Янев Евтимов
20. Анжело Ивайлов Александров
21. Галя Веселинова Борисова
22. Силвия Крумчова Йончева
23. Никол Николаева Кирова
24. Деница Андреева Калоферова

 

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. с позиция в подкрепа на въпроса- „ДА".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

2207-НР/

2243-НР/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения