Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2200-НС
София, 22 март 2013 г.

ОТНОСНО: изменение на т. 39 на Решение № 2169-НС от 16 март 2013 г. на ЦИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 4, чл. 39, ал. 1, т. 5, чл. 189, чл. 232, ал. 1 и 2 и § 6, т. 6 и 7 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ т. 39 на Решение № 2169-НС от 16 март 2013 г., както следва:

„39. На 11 май 2013г. (деня преди изборния ден) ръководителят на дипломатическото или консулското представителство или оправомощен от него представител изпраща в ЦИК незабавно, но не по - късно от 24,00 часа местно време:

а) сканиран подписания протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали (Приложение № 84 от изборните книжа);

б) сканиран подписания протокол за предаване на избирателния списък (Приложение № 77 от изборните книжа);

в) сканиран акт за оправомощаване на представител в случаите, когато документите се изпращат от оправомощено от ръководителя на дипломатическото или консулското представителство лице.

Централната избирателна комисия изпраща потвърждение за получените документи по букви „а", „б" и „в"."

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения