Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2198-НС
София, 22 март 2013 г.

ОТНОСНО: сигнал от Антоанета Цонева относно нарушение на чл. 137а от ИК във връзка с излъчената емисия „Новини“ на bTV на 15.03.2013 г.

Постъпил е сигнал по електронната поща с вх. № 288 от 16.03.2013 г. на ЦИК от Антоанета Цонева относно нарушение на чл. 137а от ИК във връзка с излъчената в 19,00 ч. емисия „Новини" на bTV на 15.03.2013 г. Подателят на сигнала намира, че според Изборния кодекс от деня на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента за насрочване на съответния вид избор - от 1303.2013 г. до изборния ден включително, всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, при огласяването трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, агенцията, извършила допитването или проучването, и източниците на финансирането му - тази информация се обособява в поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Подателят на сигнала уточнява, че в деня на подаването му 15.03.2013 г. в медиите се разпространява изследване на Галъп за това какво би било гласуването ако изборите са днес - без да са изпълнени всички изисквания на Изборния кодекс, като уточнява, че такова излъчване е осъществено в емисията „Новини" на bTV от 19,00 ч. на 15 март 2013 г.

С писмо от 18 март 2013 г. Централната избирателна комисия изиска от Съвета за електронни медии да бъде предоставен запис на емисията „Новини", посочена в сигнала. Записът бе представен с придружително писмо с вх. № 70-НС от 20.03.2013 г.

Централната избирателна комисия след внимателен преглед на емисията „Новини" на bTV, излъчена в 19,00 ч. на 15.03.2013 г., установи, че в същата са огласени резултати от социологически проучвания по повод на изборите за народни представители на 12 май 2013 г., изготвени от агенция „ГАЛЪП".

Съгласно изискванията на чл. 137а от ИК от деня на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента за насрочване на съответния вид избор до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, при огласяването трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, агенцията, извършила допитването или проучването, и източниците на финансирането му. Законодателят е поставил и изискване в ал. 2 на чл. 137а от ИК при представяне на горната информация същото да се извършва пълно и ясно, като в аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии - веднъж в началото и веднъж в края на материала.

Централната избирателна комисия намира, че с оглед разпоредбата на чл. 300, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1 от ИК не е компетентна да разгледа по същество сигнала, тъй като съгласно посочения текст от закона актовете за установяване на нарушенията по чл. 300, ал. 1 във връзка с чл. 288б във връзка с чл. 137а от ИК се съставят от председателите на районните или общинските избирателни комисии, поради което сигналът следва да бъде оставен без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 288б, ал. 1 във връзка с чл. 137а от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнал по електронната поща с вх. № 288 от 16.03.2013 г. на ЦИК от Антоанета Цонева относно нарушение на чл. 137а от ИК във връзка с излъчената в 19,00 ч. емисия „Новини" на bTV на 15.03.2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София-град чрез Централната избирателна комисия в 14-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения