Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2193-ПВР/МИ
София, 22 март 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Исперих, област Разград

Постъпила е заявление с вх. № 312 от 18.03.2013 г. от Севим Адем Махмуд - заместник-председател на ОИК - Исперих, област Разград, за освобождаването му като заместник-председател на ОИК - Исперих, и предложение от Гюнай Хюсмен - общински председател на ПП „Движение за права и свободи" - Исперих, за промяна в състава на ОИК - Исперих. Предлага се на мястото на Севим Адем Махмуд - зам.-председател на ОИК, да бъде назначена Айджан Ахмед Бейтула. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Айджан Ахмед Бейтула и пълномощно в полза на Гюнай Хюсмен Хюсмен.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Исперих, област Разград, Севим Адем Махмуд, ЕГН ..., и анулира издаденото удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК - Исперих, област Разград, Айджан Ахмед Бейтула, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения