Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2193-ПВР/МИ
София, 22 март 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Исперих, област Разград

Постъпила е заявление с вх. № 312 от 18.03.2013 г. от Севим Адем Махмуд - заместник-председател на ОИК - Исперих, област Разград, за освобождаването му като заместник-председател на ОИК - Исперих, и предложение от Гюнай Хюсмен - общински председател на ПП „Движение за права и свободи" - Исперих, за промяна в състава на ОИК - Исперих. Предлага се на мястото на Севим Адем Махмуд - зам.-председател на ОИК, да бъде назначена Айджан Ахмед Бейтула. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Айджан Ахмед Бейтула и пълномощно в полза на Гюнай Хюсмен Хюсмен.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Исперих, област Разград, Севим Адем Махмуд, ЕГН ..., и анулира издаденото удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК - Исперих, област Разград, Айджан Ахмед Бейтула, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения