Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2190-ПВР/МИ
София, 22 март 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Алфатар, област Силистра

Постъпило е заявление с вх. № 329 от 21.03.2013 г. от Денка Петрова Белчева - общински координатор на ПП „НДСВ" - община Алфатар, за промяна в ОИК - Алфатар, област Силистра. Предлага се на мястото на Желяна Димитрова Донева - член на ОИК, да бъде назначена Галя Стефанова Иванова. Към заявлението са приложени: молба от Желяна Димитрова Донева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, заверено копие от дипломата за завършено висше образование, копие на удостоверение за правоспособност и копие от личната карта на Галя Стефанова Иванова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Алфатар, област Силистра, Желяна Димитрова Донева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Алфатар, област Силистра, Галя Стефанова Иванова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения