Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 219
София, 11 юни 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 217 от 10.06.2021 г. на ЦИК

Централната избирателна комисия с Решение № 217 от 10.06.2021 г. откри процедура за договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет, посочен в решението. Съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки за възлагане на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, трябва да бъде одобрена техническа спецификация.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 212 и чл. 213 от Изборния кодекс, чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 65, ал. 1, т. 1 ППЗОП Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 217 от 10.06.2021 г., както следва:

 1. Точка 2 се изменя така:

„2. Одобрява технически спецификации - Приложение№ 1 към решението.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2557-МИ / 29.09.2023

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

 • № 2556-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

 • № 2555-МИ / 29.09.2023

  относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

 • всички решения