Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 219
София, 11 юни 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 217 от 10.06.2021 г. на ЦИК

Централната избирателна комисия с Решение № 217 от 10.06.2021 г. откри процедура за договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет, посочен в решението. Съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки за възлагане на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, трябва да бъде одобрена техническа спецификация.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 212 и чл. 213 от Изборния кодекс, чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 65, ал. 1, т. 1 ППЗОП Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 217 от 10.06.2021 г., както следва:

 1. Точка 2 се изменя така:

„2. Одобрява технически спецификации - Приложение№ 1 към решението.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1183-МИ / 23.06.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

 • № 1182-МИ / 21.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

 • № 1181-МИ / 21.06.2022

  относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

 • всички решения