Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2189-НР
София, 14 септември 2015 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представляван от Радослав Руменов Маринов

Постъпило е заявление от инициативен комитет, заведено под № 7 в регистъра на инициативните комитети за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. Заявлението е подписано от 21 членове  на инициативния комитет, в състав: Радослав Руменов Маринов - представляващ инициативния комитет, Цветелина Димитрова Трендафилова, Мадлена Георгиева Михайлова, Илиян Ваньов Илиев, Нели Станкова Христова, Борислава Ваньова Митова, Юлия Евгениева Маринова, Радослав Пламенов Цветков, Мима Ангелова Деведжиева-Петрова, Юлиан Ивов Петров, Михаил Кирилов Боянов, Лидия Димитрова Боянова, Николай Дафилов Маринов, Цветомир Пепов Цветанов, Любомир Петров Георгиев, Десислава Денкова Вълова, Татяна Божинова Ценова, Румен Асенов Маринов, Лиляна Петкова Тошева, Цветан Иванов Гарибов, Цветелина Любомирова Тодорова, за регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. Заявена е алтернативна позиция на въпроса на референдума - „НЕ". Позицията на инициативния комитет е следната: „Категорично сме против възможността да се гласува и дистанционно по електронен път в изборите и референдумите - създава опасност от опорочаване на вота и дава безконтролни възможности за търговия с гласове".

Към заявлението са приложени следните документи: Решение за създаване на инициативен комитет, в което е формулирана позиция по въпроса на националния референдум, мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет; декларации по образец (Приложение № 38-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 1 от ЗПУГВДМС и чл. 42, ал. 1 от ИК; декларации по образец (Приложение № 39-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на лицата, включени в подписката за подкрепа на заявената позиция по въпроса на националния референдум за други цели, освен за предвидените в ЗПУГДВМС и ИК; банково удостоверение за новооткрита банкова сметка, издадена от съответната банка на лицето, представляващо инициативния комитет, в подкрепа на алтернативната позиция на въпроса на референдума; подписка, съдържаща трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес на територията на Република България и саморъчен подпис на 3815 лица, същата и в структуриран електронен вид; информация за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1534-НР от 22 август 2015 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция алтернативна на въпроса на националния референдум - „НЕ", съгласно изложените в заявлението мотиви.

Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката на ГД „ГРАО", предвид което регистрацията на инициативния комитет се извършва в условията на неприключила процедура.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2, изр. първо от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 

1. Радослав Руменов Маринов - представляващ ИК
2. Цветелина Димитрова Трендафилова
3. Мадлена Георгиева Михайлова
4. Илиян Ваньов Илиев
5. Нели Станкова Христова
6. Борислава Ваньова Митова
7. Юлия Евгениева Маринова
8. Радослав Пламенов Цветков
9. Мима Ангелова Деведжиева-Петрова
10. Юлиан Ивов Петров
11. Михаил Кирилов Боянов
12. Лидия Димитрова Боянова
13. Николай Дафинов Маринов
14. Цветомир Пепов Цветанов
15. Любомир Петров Георгиев
16. Десислава Денкова Вълова
17. Татяна Божинова Ценова
18. Румен Асенов Маринов
19. Лиляна Петкова Тошева
20. Цветан Иванов Гарибов
21. Цветелина Любомирова Тодорова

 

за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., с алтернативна позиция - „НЕ".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения