Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2188-НС
София, 9 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ) за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 6 от 26.02.2021 г. от Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ), представлявано от Михаил Стоянов Мирчев, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев в полза на 20 (двадесет) лица – представители на Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ);

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 20 (двадесет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев в полза на Надежда Богомилова Гологанова.

От удостоверение с изх. № 20210205121326 от 05.02.2021 г. от Агенцията по вписванията - Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е видно, че сдружението е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението от Агенцията по вписванията за сдружението.

На 09.03.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от Институт за развитие на публичната среда.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 19 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за едно лице е установено несъответствие.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ) за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 19 (деветнадесет) упълномощени представители на Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ) за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН/ЛН

1.

Атанас Василев Тодоров

 

2.

Атанас Георгиев Миленов

 

3.

Велислава Владимирова Хаджийска-Стоева

 

4.

Георги Николаев Журналов

 

5.

Елена Христова Хаджийска

 

6.

Здравка Пейчева Боровска

 

7.

Илия Георгиев Ставрев

 

8.

Константин Атанасов Атанасов

 

  9.

Константин Константинов Атанасов

 

10.

Костадинка Димитрова Димитрова

 

11.

Михаил Стоянов Мирчев

 

12.

Надежда Богомилова Гологанова

 

13.

Недка Георгиева Ставрева

 

14.

Николай Станев Журналов

 

15.

Пенка Георгиева Илиева

 

16.

Райна Тенева Стоянова

 

17.

Станислав Николаев Журналов

 

18.

Стефан Константинов Русенов

 

19.

Цветка Георгиева Журналова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1588-НС / 02.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

  • № 1587-НС / 02.02.2023

    относно: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1586-НС / 02.02.2023

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения