Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2186-НР
София, 14.09.2015

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представляван от Победа Николаева Кирилова

Постъпило е заявление, заведено под № 14 от инициативен комитет от 23 лица в състав: Славка Колева Христова, Йорданка Атанасиева Ганчева, Стоянка Иванова Белчева-Георгиева, Стоянка Вълева Белчева, Станка Атанасова Димитрова, Таня Пеева Иванова, Йорданка Пеева Василева, Илчо Стоянов Димитров, Ангел Трендафилов Ангелов, Георги Георгиев Георгиев, Мариана Георгиева Шарлопова, Иванка Пенчева Ангелова, Донка Ангелова Зангочева, Енчо Панайотов Митев, Марийка Радева Стоянова, София Ангелова Ангелова, Ивайло Райчев Стоянов, Зафира Славова Дженкова, Победа Николаева Кирилова, Димитър Георгиев Пехливанов, Минко Вичев Стефанов, Валя Георгиева Кръстева, Юлия Иванова Иванова, за регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. Заявена е позиция в подкрепа на въпроса на референдума - „ДА" със следните съображения: „Като граждани на България, които искаме развитие на демократичните практики и укрепване на гражданското общество, подкрепяме поставения на референдума въпрос. По този начин ще се улесни възможността хората да изразяват волята си по важните за страната въпроси и за излъчване на държавните и общински органи. Ще се изпълни с повече съдържание конституционният принцип, че цялата власт принадлежи на и произтича от народа".

Към заявлението са приложени следните документи: Решение за създаване на инициативен комитет, в което е формулирана позиция по въпроса на националния референдум, мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет; декларации по образец (Приложение № 38-НР от книжата за национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 1 от ЗПУГВДМС и чл. 42, ал. 1 от ИК; декларации по образец (Приложение № 39-НР от книжата за национален референдум), подписани от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработват и предоставят личните данни на лицата, включени в подписката за подкрепа на заявената позиция по въпроса на националния референдум за други цели, освен за предвидените в ЗПУГДВМС и ИК; удостоверение за новооткрита банкова сметка, издадена от съответната банка на лицето, представляващо инициативния комитет; подписка, съдържаща трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес на територията на Република България и саморъчен подпис на 2853 лица, както и в структуриран електронен вид; информация за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1534-НР от 22 август 2015 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция в подкрепа на въпроса на националния референдум - „ДА", съгласно изложените в заявлението мотиви.

Регистрацията се извършва при условие на неприключила процедура на проверка на списъците, подкрепящи Инициативния комитет.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. в състав:

 

1. Славка Колева Христова
2. Йорданка Атанасиева Ганчева
3. Стоянка Иванова Белчева-Георгиева
4. Стоянка Вълева Белчева
5. Станка Атанасова Димитрова
6. Таня Пеева Иванова
7. Йорданка Пеева Василева
8. Илчо Стоянов Димитров
9. Ангел Трендафилов Ангелов
10. Георги Георгиев Георгиев
11. Мариана Георгиева Шарлопова
12. Иванка Пенчева Ангелова
13. Донка Ангелова Зангочева
14. Енчо Панайотов Митев
15. Марийка Радева Стоянова
16. София Ангелова Ангелова
17. Ивайло Райчев Стоянов
18. Зафира Славова Дженкова
19. Победа Николаева Кирилова - представляваща ИК
20. Димитър Георгиев Пехливанов
21. Минко Вичев Стефанов
22. Валя Георгиева Кръстева
23. Юлия Иванова Иванова

 

в подкрепа на въпроса на референдума на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения