Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2185-НР
София, 14 септември 2015 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представляван от Мика Миткова Ангелова

Постъпило е заявление, заведено под № 13 от инициативен комитет от 21 лица в състав: Мика Миткова Ангелова, Костантин Валентинов Каменов, Иванка Димитрова Цветкова, Цветанка Василева Янева, Веска Симеонова Стоева, Станимир Бойков Янев, Десислава Светозарова Христева, Елеонора Йорданова Горанова, Иванка Симеонова Давидова, Антигона Георги Асими-Димитрова, Бойка Стоянова Янева, Соня Василева Илиева, Божидар Недялков Дерменджиев, Лилия Иванова Цекова, Велислав Иванов Цветков, Йордан Стоянов Горанов, Светла Димчева Каменова, Асен Емилов Павлов, Спас Стоянов Янев, Радослав Иванов Цветков, Юра Константинова Димитрова, за регистриране на инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. Заявена е алтернативна позиция на въпроса на референдума - „НЕ". Позицията на инициативния комитет е следната: „Отхвърляме въвеждането на дистанционно гласуване по електронен път в изборите и референдумите със следните мотиви: 1. олигархията ще получи мощен инструмент за фалшификация на изборните резултати чрез хакерски атаки и манипулация на софтуера; 2. ще се улесни купуването на гласове; 3. ще има възможност с неправомерни технически прийоми държавата да проследява вота на гражданите; 4. ще превърне избирателите в крепостници на техните работодатели, които ще бъдат улеснени да контролират вота им, който се осъществява по интернет, а не в организираните и контролирани от държавата и изборните наблюдатели избирателни секции; 5. ще се понижи допълнително доверието в държавните институции, избрани по интернет, заради липсата на гаранции за сигурността и тайната на гласоподаването".

Към заявлението са приложени следните документи: Решение за създаване на инициативен комитет, в което е формулирана позиция по въпроса на националния референдум, мотивите към нея и решение за определяне на лицето, което да го представлява; нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет; декларации по образец (Приложение № 38-НР от книжата за национален референдум), подписани от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 1 от ЗПУГВДМС и чл. 42, ал. 1 от ИК; декларации по образец (Приложение № 39-НР от книжата за национален референдум), подписани от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработват и предоставят личните данни на лицата, включени в подписката за подкрепа на заявената позиция по въпроса на националния референдум за други цели, освен за предвидените в ЗПУГДВМС и ИК; банково удостоверение за новооткрита банкова сметка, издадена от съответната банка на лицето, представляващо инициативния комитет; подписка, съдържаща трите имена, единния граждански номер, постоянен адрес на територията на Република България и саморъчен подпис на 2815 лица и в структуриран електронен вид; информация за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1534-НР от 22 август 2015 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г. за регистрация на инициативния комитет с позиция алтернативна на въпроса на националния референдум - „НЕ", съгласно изложените в заявлението мотиви.

Регистрацията се извършва при условие на неприключила процедура на проверката на списъците, подкрепящи Инициативния комитет.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б" от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 1 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. в състав:

 

1. Мика Миткова Ангелова - представляваща ИК
2. Костантин Валентинов Каменов
3. Иванка Димитрова Цветкова
4. Цветанка Василева Янева
5. Веска Симеонова Стоева
6. Станимир Бойков Янев
7. Десислава Светозарова Христева
8. Елеонора Йорданова Горанова
9. Иванка Симеонова Давидова
10. Антигона Георги Асими-Димитрова
11. Бойка Стоянова Янева
12. Соня Василева Илиева
13. Божидар Недялков Дерменджиев
14. Лилия Иванова Цекова
15. Велислав Иванов Цветков
16. Йордан Стоянов Горанов
17. Светла Димчева Каменова
18. Асен Емилов Павлов
19. Спас Стоянов Янев
20. Радослав Иванов Цветков
21. Юра Константинова Димитрова

 

в подкрепа на алтернативната позиция на въпроса на референдума на 25 октомври 2015 г. - „НЕ".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

2216-НР/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения