Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2184-НС
София, 21 март 2013 г.

ОТНОСНО: съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3 във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 40 - 48, ал. 1 и 2, чл. 48б, чл. 50 - 57, чл. 176, ал. 1 и 2, чл. 203 - 207 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

РЕШИ:

 

I. Съставяне на избирателни списъци

1. Избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението (органите по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс), поотделно за всяка избирателна секция.

2. Избирателният списък за всяка избирателна секция се съставя по постоянен адрес на избирателите и включва всички български граждани, които отговарят на следните условия:

- навършили са 18 години към изборния ден включително;

- не са поставени под запрещение;

- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

- имат постоянен адрес в района на съответната избирателна секция или

- имат настоящ адрес в района на съответната избирателна секция и имат постоянен адрес в района на друга избирателна секция и са поискали вписване по чл. 53, ал.1 от ИК в избирателния списък на секцията, в чийто район е настоящият им адрес.

3. Избирателните списъци се съставят на български език.

4. Всеки избирател се вписва в един избирателен списък.

5. В избирателния списък в отделни графи се вписват последователно: пореден номер, имената на избирателите по азбучен ред (подреждането започва според буквите в собственото им име), единният граждански номер (ЕГН), видът и № на документа за самоличност, постоянният адрес или настоящият адрес (в случаите на направено искане от избирателя за вписване в списъка за секцията по настоящия му адрес) и се обособяват графи "Подпис на избирателя" и "Забележки".

6. При отпечатване на избирателния списък графите за вписване на ЕГН и вида и № на документа за самоличност се оставят празни и се попълват в деня на изборите от СИК при гласуването на избирателя.

7. Графата „Забележки" се попълва от СИК в изборния ден, когато:

- СИК установи разлика между данните в документа за самоличност, съответно удостоверението по чл. 195, ал. 1 от ИК, и имената на избирателя съгласно данните в избирателния списък. В този случай в графата „Забележки" се записват данните от документа за самоличност, съответно удостоверението;

- избирателят е допуснат да гласува с придружител. В този случай в графата „Забележки" срещу името на избирателя се вписват имената и ЕГН на придружителя. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след което придружителят се подписва само в този списък;

- избирателят е с увреждане, което не му позволява да се подпише, в полето за подпис член на СИК отбелязва „гласувал" и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия;

- избирателят бъде вписан под чертата (в допълнителната страница) на избирателния списък на секцията по постоянния му адрес, защото е представил удостоверение, че основанието, поради което е бил вписан в списъка по чл. 187, ал. 1, т. 7 от ИК е отпаднало или не е налице. В този случай в графа "Забележки" се отбелязва основанието за вписване - „издадено удостоверение от общинската администрация".

- при нарушаване на забраната след попълване на бюлетината и преди пускането й в избирателната урна избирателят да я разгъва по начин, позволяващ да се види отбелязаното маркиране за партия, коалиция от партии или инициативен комитет. Избирателят не се допуска повторно да гласува и не се подписва;

- при нарушаване на забраната за заснемане начина на гласуване с мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника. Избирателят не се допуска повторно да гласува и не се подписва.

 

Избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна урна

8. Избирателният списък за гласуване с подвижна избирателна урна се съставя от органите по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс при  наличие на не по-малко от 10 избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение по постоянен адрес (настоящ адрес, когато е подадено заявление по чл. 53, ал. 1 от ИК) на територията на общината (района), които са заявили желанието си да гласуват с подвижна избирателна урна до 11 април 2013 г. включително (не по-късно от 30 дни преди изборния ден).

9. В списъка по т. 8 по азбучен ред се вписват имената на избиратели, подали заявление по реда на чл. 176, ал. 1 от ИК до органите по чл. 40, ал. 1 от ИК по постоянен адрес или настоящ адрес, когато е направено искане по чл. 53, ал. 1 от ИК, и са приложили документ от ТЕЛК (НЕЛК).

10. Имената на избирателите, включени в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна урна, се заличават от избирателния списък на секцията по постоянния или настоящия им адрес, в който са били включени преди това.

11. В графа „Забележки" на списъка членовете на СИК вписват и часа на гласуване на избирателя, а обстоятелствата по т. 7 - когато е приложимо.

 

Допълнителен избирателен списък

12. Допълнителният избирателен списък се съставя от СИК в изборния ден. В допълнителния списък СИК вписва:

12.1. избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, които гласуват в секция, различна от секцията им по постоянен адрес и представят декларация по чл. 203, ал. 3 от ИК;

12.2  избиратели с удостоверение за гласуване на друго място по чл. 49, ал. 2 от ИК, които гласуват в избрана от тях секция и представят удостоверение за гласуване на друго място;

12.3. избиратели ученици или студенти - редовно обучение, които представят декларация по чл. 207, ал. 1, т. 3 от ИК и ученическа или студентска книжка надлежно заверена за съответната учебна година/семестър от учебно заведение със седалище в населеното място на избирателната секция.

13. Декларациите и удостоверенията по т. 12 се прилагат към допълнителния избирателен списък и са неразделна част от него.

14. След последното име се поставя черта и допълнителният избирателен списък се подписва от председателя и от секретаря на СИК след края на гласуването.

 

Избирателни списъци в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения

15. Избирателните списъци се съставят в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения от ръководителя на заведението или дома в срок до деня, предхождащ изборния ден, при образувана избирателна секция поради наличие на не по-малко от 20 избиратели. Списъкът се съставя по реда на т. 3 - 7.

16. Не по-късно от 48 часа преди началото на изборния ден ръководителите на тези заведения и домове уведомяват общинската администрация по постоянния адрес на лицата, включени в списъка, за да бъдат заличени от списъците по постоянен адрес преди предаването им на СИК. Уведомяването може да се извърши и по телефон, факс или друг подходящ начин.

17. Постъпилите в тези заведения след съставяне на списъка или в изборния ден се вписват в избирателния списък на заведението, ако притежават избирателни права и заявят пред СИК желание да гласуват.

 

Избирателни списъци в местата за изтърпяване наказанието „лишаване от свобода" и за задържане

18. Ръководителите на местата за изтърпяване наказанието „лишаване от свобода" и за задържане съставят избирателни списъци, в които включват задържаните лица, отговарящи на следните условия:

- към изборния ден, включително са български граждани, навършили 18 години и не са поставени под запрещение;

- към изборния ден, включително не изтърпяват наказание „лишаване от свобода", наложено им с влязла в сила присъда.

19. Списъкът се съставя по реда на т. 3 - 7.

20. Преди предаването на избирателния списък на СИК ръководителите на местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и задържане уведомяват органите по чл. 40, ал. 1 от ИК за вписаните в списъка лица, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаването на избирателните списъци на СИК.

 

Избирателен списък за гласуване извън страната

21. Избирателните списъци на лицата, заявили желание да гласуват извън страната се съставят и подписват от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България. Непосредствено под последното отпечатано име се поставя хоризонтална черта, под която съответният ръководител полага подпис.

22. Избирателните списъци включват българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са заявили желанието си да гласуват до 11 април 2013 г. включително  (не по-късно от 30 дни преди изборния ден). Списъците се съставят по реда на т. 3-7.

23. Избирател, който не е включен в избирателния списък, се вписва под чертата, поставена под последното отпечатано име в него (допълнителната страница на списъка) от СИК след представяне на документ за самоличност (лична карта/паспорт/военна карта) и на декларация по образец, че отговаря на условията по чл. 3, ал. 1 от ИК. В списъка СИК вписва всички данни на избирателя от документа му за самоличност, като след края на изборния ден този списък се подписва от председателя и от секретаря на СИК.

 

Избирателни списъци на плавателни съдове под българско знаме

24. Избирателният списък  на плавателен съд под българско знаме се съставя и подписва от капитана на плавателния съд, който уведомява органите по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс за вписаните в списъка лица, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на избирателните списъци на СИК.

25. Избирателните списъци включват българските граждани, които:

- са навършили 18 години към  изборния ден включително;

- не са поставени под запрещение;

- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

- се намират на плавателния съд под българско знаме в изборния ден.

26. Списъкът се съставя по реда на т. 3 - 7.

 

Подписване на избирателните списъци

27. Непосредствено под името на последния избирател в избирателния списък се поставя черта. Компетентният орган по чл. 40, ал. 1 от ИК, съответно длъжностното лице по чл. 42, ал. 1, чл. 43, ал. 1, чл. 44, ал.1 и чл. 45, ал. 1 от ИК полагат подписите си непоредствено под чертата по начин, изключващ възможността за дописване на допълнително име на избирател между чертата и подписите им.

 

II. Обявяване и публикуване на избирателни списъци

Обявяване на избирателните списъци в страната

28. Избирателният списък по т. 1 се обявява от органите по чл. 40, ал. 1 от ИК не по-късно от 40 дни преди изборния ден на видно място в района на съответната избирателна секция, определено със заповед на кмета на общината.

29. Списъците за обявяване се отпечатват централизирано от ГД „ГРАО" в МРРБ и се изпращат по общини на органите по чл. 40, ал. 1 от ИК.

30. Общинската администрация сваля списъците за обявяване от местата по т. 28 не по-късно от 19 май 2013 г.

 

Публикуване на избирателните списъци в страната

31. Избирателните списъци за всяка отделна секция  се публикуват на интернет страницата на съответната община до 1 април 2013 г. включително (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

32. ГД „ГРАО" към МРРБ и кметът на съответната община осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в избирателния списък по единен граждански номер.

33. Списъкът се премахва от интернет страницата на общината в срок до 48 часа считано от часа на приключване на гласуването.

34. Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно.

35. Когато в предходните шест месеца до изборния ден бъде променено наименованието на населеното място, улицата, жилищния комплекс или номерацията на жилищната сграда, общината изготвя списък на промените, който се предоставя на секционните комисии.

 

Публикуване на списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната

36. Списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната, се публикуват не по-късно от 23 април 2013 г. включително (не по-късно от 18 дни преди изборния ден): от министъра на външните работи на интернет страница на Министерството на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на интернет страницата на дипломатическото и консулското представителство

37. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер. Списъците се премахват от страницата на съответното ведомство в срок до 48 часа считано от часа на приключване на гласуването.

 

III. Вписване (дописване) в избирателните списъци. Отказ и обжалване

38. В избирателните списъци на секцията се вписват (дописват) избирателите, които имат право да гласуват, но имената им не са отпечатани автоматизирано. Вписването (дописването) в избирателния списък по т. 1 преди предаването му на СИК се извършва от общинската администрация.

39. Вписването (дописването) по т. 38 се извършва по искане на избирателя. Отказът се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред районния съд в срок до два дни от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до два дни от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на органите по чл. 40, ал. 1 от ИК и постановява решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

40. Лицата, които не са вписвани в списък  за гласуване извън страната, могат да обжалват невписването им в срок до три дни от публикуването на списъка пред Централната избирателна комисия, която се произнася в срок до три дни с решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

41. След предаването на отпечатаните избирателни списъци на СИК вписването (дописването) на избиратели в тях се извършва от съответната СИК под чертата (в допълнителната страница) на избирателния списък на секцията по постоянния им адрес. Вписването се извършва от член на СИК в следните случаи:

41.1. избиратели, които са пропуснати в избирателния списък по постоянен адрес, ако не фигурират в списъка на лицата, които не могат да бъдат дописвани в изборния ден (по чл. 187, ал. 1, т. 7 от ИК);

41.2. българските граждани, живеещи извън Република България, които са били заличени от избирателните списъци и са се завърнали в страната след предаване на избирателните списъци на СИК - по тяхно искане за вписване в изборния ден от СИК, след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;

41.3. лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на СИК или охрана на съответната секция (чл. 194 от ИК) след подаване на декларация по образец (Приложение № 72 от изборните книжа);

41.4. лица, вписани в списъка на лицата, които не могат да бъдат дописвани в изборния ден, след представяне на удостоверение от общината, че основанието, поради което са вписани в списъка, е отпаднало или не е налице (по чл. 48б от ИК);

41.5. снабдените с удостоверение за гласуване на друго място, след като предоставят оригинала на удостоверението, което става неразделна част от Допълнителния избирателен списък.

42. При вписването СИК попълва в графите на избирателния списък последователно: пореден номер, собственото, бащиното и фамилното име на избирателя по документа за самоличност и графите „ЕГН", „Документ за самоличност" и „Адрес".

43. При вписване на лицата по т. 41.4 по-горе СИК попълва и графа „Забележки", в която отбелязва основанието за вписване - „издадено удостоверение от общинската администрация".

44. Под чертата на избирателния списък (в допълнителната страница) не се вписват лицата, които фигурират в списъка на лицата, които не могат да бъдат дописвани в изборния ден и не са представили удостоверение от общинската администрация, че основанието, поради което са включени в този списък, е отпаднало или не е налице.

45. Списъкът от имена на избиратели, вписани от СИК под чертата (в допълнителната страница) на избирателния списък се подписва от председателя и от секретаря на СИК.

 

IV. Заличаване от избирателните списъци

46. От избирателния списък по т. 1 се заличават имената на българските граждани, които:

46.1. до изборния ден са поставени под запрещение или са починали;

46.2. са включени в избирателния списък на секцията по настоящ адрес;

46.3. изтърпяват наказание лишаване от свобода по информация от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието;

46.4. се намират в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения и са включени в избирателния списък по местонахождение на съответното заведение/дом;

46.5. са задържани в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са включени в избирателния списък на съответното място;

46.6. са включени в списъка за гласуване на плавателен съд, плаващ под българско знаме;

46.7. са включени в списъка за гласуване с подвижна избирателна урна;

46.8. са включени в списък за гласуване извън страната;

46.9. са с издадено удостоверение за гласуване на друго място.

47. Заличаването от избирателните списъци става преди отпечатването им автоматизирано, а след отпечатването им - с хоризонтална черта, така че заличеното име да се чете.

 

V. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

48. Всеки избирател може да поиска отстраняването на непълноти  и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината или района или кметството не по-късно от 7 дни преди изборния ден.

49. Кметът на общината, района или кметството разглежда заявлението в срок до 2 дни и се произнася по него с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място. Решението на кмета може да се обжалва пред районния съд в срок до два дни от обявяването му. Съдът разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до 2 дни от получаването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

50. Поправките в избирателните списъци се обявяват незабавно.

 

 

VI. Отпечатване и съхранение на избирателните списъци

51. Избирателните списъци се отпечатват въз основа на Националния регистър на населението от ГД „ГРАО".

52. Главна дирекция „ГРАО" отпечатва централизирано и изпраща до 1 април 2013 г. включително (40 дни преди изборния ден) на съответните общини избирателни списъци по секции за извършване на справки от органите по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс при извършване на заличавания, вписвания, дописвания, отстраняване на непълноти и грешки и поправки и издаване на удостоверения за гласуване на друго място.

53.  Списъкът по т. 52 съдържа всички графи на избирателния списък за произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 г. - Приложение № 1 от изборните книжа, с изключение на графа „Подпис на избирателя".

54. След приключване на гласуването секционните избирателни комисии предават в отделен запечатан плик избирателните списъци, получени в деня преди изборите, на РИК за изпращане на ГД „ГРАО" в МРРБ. След извършване на предвидените в Изборния кодекс проверки ГД „ГРАО" предава получените по реда на предходното изречение списъци на съответната областна администрация за съхранение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения