Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2183-НС
София, 21 март 2013 г.

ОТНОСНО: формата, условията и сроковете за попълване и подаване на електронното заявление по чл. 44, ал. 2 от Изборния кодекс за гласуване извън страната в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

* Решението е основание за изработване на електронно заявление за гласуване извън страната. Електронната форма на заявлението не е активирана и е в процес на създаване. Централната избирателна комисия ще съобщи за активирането на услугата.

На основание чл. 3, ал. 1, чл. 26, ал. 1, т. 4, чл. 44, ал. 2 и 3 на Изборния кодекс и т. 12, буква „б" от Решение № 2169-НС от 16 март 2013 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Адресат на електронното заявление за гласуване извън страната

1. Електронното заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия се подава до ръководителя на дипломатическо или консулско представителство на Република България чрез Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия изпраща незабавно постъпилата през интернет страницата пълна информация от постъпилите валидни електронни заявления до Министерство на външните работи за обобщаване на данните по държави и за изпращане до ръководителите на съответните дипломатически и консулски представителства на Република България за вписване на лицата в избирателните списъци.

 

II. Формат и условия за попълване и подаване на електронното заявление за гласуване извън страната

2. На интернет страницата на Централната избирателна комисия се създава рубрика „Електронно заявление за гласуване извън страната", където електронното заявление се попълва от заявителя.

Едно електронно заявление може да бъде попълнено и подадено само от един заявител.

3. В електронното заявление заявителят попълва данните, както следва:

а) лично име - в текстовото поле заявителят вписва на кирилица, с големи и малки букви, интервал и средно тире, личното си име по документа за самоличност (лична карта или паспорт);

б) презиме - в текстовото поле заявителят вписва на кирилица, с големи и малки букви, интервал и средно тире, презимето си по документа за самоличност (лична карта или паспорт);

в) фамилно име - в текстовото поле заявителят вписва на кирилица, с големи и малки букви, интервал и средно тире, фамилното си име по документа за самоличност (лична карта или паспорт);

г) единен граждански номер - в полето с дължина от 10 символа заявителят вписва само цифрите на единния си граждански номер по документа за самоличност;

д) вид на документа за самоличност - лична карта или паспорт - заявителят отбелязва вида на документа за самоличност с кликване върху празното кръгче срещу съответния вид документ за самоличност;

- номер на документа за самоличност - в полето с дължина от 9 символа заявителят вписва само цифрите на номера на документа за самоличност;

- дата на издаване на документа за самоличност - в полето с дължина от 8 символа заявителят вписва с цифри последователно датата, месеца и годината на издаване;

- орган на издаване на документа за самоличност - текстовото поле се попълва чрез избор на съответния орган от падащото меню;

е) постоянен адрес в Република България - в текстовото поле заявителят вписва постоянния си адрес в Република България по лична карта;

ж) адрес на пребиваване в съответната държава - в текстовото поле заявителят вписва държавата, населеното място и адреса на пребиваване;

з) населено място, в което заявителят желае да гласува - в текстовото поле заявителят вписва държавата и населеното място, в което желае да гласува извън страната.

и) номер на мобилен телефон - в полето заявителят вписва с цифри телефонния код на държавата и номера на активния си мобилен телефон.

Един номер на мобилен телефон може да бъде посочван в не повече от 4 броя отделни електронни заявления.

к) изображение на цифрово съдържание (Captcha) - в полето заявителят вписва цифрите от изображението.

Всички полета от буква „а" до буква „к" на електронното заявление се попълват по указания по - горе начин.

Всички полета на от буква „а" до буква „к" на електронното заявление са задължителни за попълване.

Процесът по попълване на електронното заявление може да бъде повторен многократно до правилното попълване на всички полета от заявителя.

4. След правилното попълване на всички полета по т. 3 на електронното заявление Централната избирателна комисия извършва проверка едновременно на следните обстоятелства:

а) дали заявителят е български гражданин; навършил ли е 18-годишна възраст или навършва ли 18-годишна възраст към 12 май 2013г. (включително); поставен ли е под запрещение и изтърпява ли наказание лишаване от свобода. Българското гражданство, пълнолетието и липсата на правни ограничения (поставяне под запрещение или изтърпяване на наказание лишаване от свобода) са условия за валидност на подаденото електронно заявление от всеки заявител;

б) наличието на валидна комбинация от лично име (по т. 3, буква „а"), ЕГН и документ за самоличност (вид, номер, дата на издаване и орган на издаване). Валидната комбинация от тези данни е условие за валидност на заявлението, тъй като гарантира съществуването на заявител с посочените в заявлението лични данни и спазването на Закона за защита на личните данни.

5. Проверката от ЦИК по т. 4 се извършва в Регистъра на населението - Национална база данни „Население" при спазване на условията на Споразумение между МРРБ и ЦИК за достъп до Регистъра на населението - Национална база данни „Население".

Проверката от ЦИК по т. 4 се извършва незабавно след попълване на всички полета по т. 3.

6. След приключване на проверката по т. 4 заявителят получава незабавно на посочения по т. 3, буква „и" номер на мобилния си телефон SMS-съобщение с уникален код, ако са изпълнени условията по т. 4.

Този уникален код се вписва от заявителя в последното поле на електронното заявление, намиращо се под полето по т. 3, буква „к".

SMS-съобщенията са по реда на попълване на електронните заявления.

Въвеждането на уникалния код потвърждава изпращането на електронното заявление.

Уникалният код защитава формуляра от автоматизирано изпращане на множество формуляри.

SMS-съобщението, с което заявителят получава уникалния код за потвърждаване изпращането на електронното заявление, е безплатно.

7. Потвърдените заявления се публикуват незабавно в деня на постъпването им на интернет страницата на Централната избирателна комисия в рубрика „Списък на избиратели, подали електронно заявление за гласуване извън страната" при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Списъкът се съставя по държави и съдържа трите имена на заявителя и населеното място, в което желае да гласува.

 

III. Срок за подаване на електронното заявление за гласуване извън страната

8. Електронните заявления се приемат чрез интернет страницата на ЦИК до 24,00 часа българско време на 11.04.2013 г., след което системата няма да позволява приемане на електронни заявления.

Под приемане на електронното заявление се разбира постъпване на потвърденото с уникалния код електронно заявление.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1263-НС / 12.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1262-НС / 12.08.2022

    относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1261-НС / 12.08.2022

    относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения