Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2182-НС
София, 20 март 2013 г.

ОТНОСНО: сигнал от Яне Янев в качеството му на председател на ПП „Ред, законност и справедливост“ относно нарушение на чл. 137а от ИК във връзка с публикация във в. „Труд“

Постъпил е сигнал с вх. № 304 от 18.03.2013 г. на ЦИК от Яне Янев в качеството му на председател на ПП „Ред, законност и справедливост" относно нарушение на чл. 137а от ИК в публикация на стр. 16 с продължение на стр. 17 в броя от 18.03.2013 г. на вестник „Труд". Подателят на сигнала намира, че са нарушени изискванията на чл. 137а, ал. 1 от ИК, съгласно който текст: „от деня на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента за насрочване на съответния вид избор до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, при огласяването трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, агенцията, извършила допитването или проучването, и източниците на финансирането му". Според автора на сигнала публикацията не съответства и на изискванията на ал. 2 на чл. 137а, а именно: „Информацията по ал. 1 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала".

Централната избирателна комисия след внимателен преглед на материала с автор Кольо Колев, озаглавен „Отново ли „ГЕРБ" на власт", публикуван на стр. 16 - 17, в броя на в. „Труд" от 18.03.2013 г., установи, че със същия са огласени резултати от социологически проучвания по повод на изборите за народни представители на 12 май 2013 г., илюстрирани с таблици със заглавия: „Как оценявате материалното положение на семейството днес в сравнение с това от преди една година?"; „Електорален потенциал на ГЕРБ и БСП 2009 - 2013 г. „Ако изборите бяха днес, за кого бихте гласували?" и „Март 2013 г. Електорални нагласи. Ако днес, сега, отново имаше парламентарни избори, за кого бихте гласували?", като материалът, предмет на сигнала, по същество представлява коментар на огласените резултати от социологически проучвания, посочени по-горе.

Съгласно изискванията на чл. 137а от ИК от деня на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента за насрочване на съответния вид избор до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, при огласяването трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, агенцията, извършила допитването или проучването, и източниците на финансирането му. Законодателят е поставил и изискване в ал. 2 на чл. 137а от ИК при представяне на горната информация същото да се извършва пълно и ясно, като в печатен материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала.

Централната избирателна комисия намира, че с оглед разпоредбата на чл. 300, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1 от ИК не е компетентна да разгледа по същество сигнала, тъй като съгласно посочения текст от закона актовете за установяване на нарушенията по чл. 300, ал. 1 във връзка с чл. 288б във връзка с чл. 137а от ИК се съставят от председателите на районните или общинските избирателни комисии, поради което сигналът следва да бъде оставен без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 288б, ал. 1 във връзка с чл. 137а от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнал с вх. № 304 от 18.03.2013 г. на ЦИК от Яне Янев в качеството му на председател на ПП „Ред, законност и справедливост" относно нарушение на чл. 137а от ИК в публикация на стр. 16 с продължение на стр. 17 в броя от 18.03.2013 г. на вестник „Труд".

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София-град чрез Централната избирателна комисия в 14-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1309-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1308-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на коалиция „Справедлива България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1307-НС / 17.08.2022

    относно: регистрация на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения