Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2181-НС
София, 8 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Атака“, представлявана от председателя Волен Николов Сидеров, чрез пълномощника Георги Борисов Ковачки, срещу решение № 20-НС от 01.03.2021 г. на РИК в Първи изборен район – Благоевградски

Постъпила е жалба с вх. № НС-15-72 от 05.03.2021 г. на ЦИК от ПП „Атака“, представлявана от председателя Волен Николов Сидеров, чрез Георги Борисов Ковачки, срещу решение № 20-НС от 01.03.2021 г. на РИК в Първи изборен район – Благоевградски, с което са назначени секционните избирателни комисии на територията на община Благоевград.

В жалбата се твърди незаконосъобразност на обжалваното решение на РИК – Благоевград, без изложени конкретни нарушения.

Към жалбата не е представено пълномощно в полза на Георги Борисов Ковачки, от което да е видно, че той представлява партия „Атака“. Централната избирателна комисия е дала указания с писмо с изх. № НС-10-79 от 05.03.2021 г. към партия „Атака“ да бъде представено в срок до 08.03.2021 г. валидно пълномощно в полза на подалия жалбата Георги Ковачки, но такова не е представено.

В този случай Централната избирателна комисия намира, че жалбата се явява процесуално недопустима, като подадена от лице без представителна власт и като такава следва да бъде оставена без разглеждане.

Жалбата е недопустима и на още едно самостоятелно основание поради следните съображения:

За да е допустимо обжалването на решението на Районна избирателна комисия – Благоевград, следва за жалбоподателя да е налице правен интерес от подаването на жалба, което се явява необходима процесуална предпоставка за разглеждането й по същество. В настоящия случай в изпълнение на разпоредбите на чл. 91, ал. 1 ИК и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК при кмета на община Благоевград са се провели консултации за съставите на СИК на територията й, като в консултациите са участвали парламентарно представени партии и коалиции, и такива, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент. Постигнато е съгласие по отношение броя на членовете в СИК от квотата на всяка партия и коалиция, както и по отношение на разпределението в ръководните позиции във всяка СИК. За резултатите от проведените консултации е съставен протокол, който е подписан без особени мнения от всички присъствали на консултациите. Видно от протокола представителят на партия „Атака“, макар и надлежно упълномощен като представител на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ не подава своите членове като част от коалицията, а самостоятелно като представители на партия „Атака“. Впоследствие подава възражение чрез кмета на община Благоевград до РИК – Благоевград, но отново като председател на Общински сбор на ПП „АТАКА“ – Благоевград.

На основание чл. 91, ал. 7 ИК кметът на общината е изпратил до РИК протокола от проведените консултации на 22.02.2021 г., ведно с предложенията на партиите и коалициите за съставите на СИК и другите изискуеми документи. Въз основа на така постъпилата преписка РИК – Благоевград, на основание чл. 91, ал. 11 ИК е назначила съставите на СИК в община Благоевград с решение № 20-НС от 01.03.2021 г.

Жалбата е недопустима, тъй като обжалваното решение касае разпределение, в което участва коалиция от партии „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО”, а не жалбоподателят, в качеството му на персонифициран субект на процедурата по чл. 91 ИК. След като член на коалиционна организация не е пряк адресат на обжалвания акт, той няма законово защитен правен интерес от обжалване, тъй като липсват данни за неблагоприятно засягане на неговата правна сфера. Няма данни за нарушаване, ограничаване на субективни права или създаване на нови субективни права или задължения на индивидуалния участник в коалицията. Партия „Атака“ не участва самостоятелно като политическа партия в правоотношението по определяне броя на участници на коалицията от партии в СИК. Липсата на законово защитен правен интерес от обжалване обуславя процесуална недопустимост на жалбата.

Активно легитимирани субекти в случая да обжалват решението на РИК са парламентарно представените партии и коалиции, които са участвали в консултациите и съответно са направили предложение за съставите на СИК на територията на общината. Представителят на партия „Атака“ Георги Ковачки, който обжалва решението на РИК – Благоевград, не е от тази категория субекти. С оспореното решение не се нарушават или застрашават конкретни права и интереси на партия „Атака“, нито пък след отмяната на решението ще настъпят благоприятни правни последици за нея, тъй като право да предлагат членове на СИК имат само горепосочените субекти и те са упражнили това свое право. Партия „Атака“ като част от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ няма самостоятелно право, подлежащо на защита и няма правен интерес от обжалване, тъй като не е адресат на обжалваното решение.

Поради изложените съображения – липса на представителна власт и правен интерес, ЦИК намира, че жалбата срещу обжалваното решение на РИК – Благоевград, се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ПП „Атака“, представлявана от председателя Волен Николов Сидеров, чрез Георги Борисов Ковачки, срещу решение № 20-НС от 01.03.2021 г. на РИК в Първи изборен район – Благоевградски, с което са назначени съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Благоевград.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

БА/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения