Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2181-НС
София, 20 март 2013 г.

ОТНОСНО: заявление от Борис Марков – временен председател на ПП „Съюз на демократичните сили“, Петя Ставрева – председател на ПП „Обединени земеделци“, Захари Петров –председател на ПП „Радикалдемократическа партия в България“ и Йордан Нихризов – председател на ПП „Българска социалдемократическа партия“

Постъпило е заявление с вх. № 313 от 18.03.2013 г. от Борис Марков - временен председател на ПП „Съюз на демократичните сили", Петя Ставрева - председател на ПП „Обединени земеделци", Захари Петров - Председател на ПП „Радикалдемократическа партия в България" и Йордан Нихризов - председател на ПП „Българска социалдемократическа партия", с което оглед на взетите решения от партиите в „Синята коалиция", регистрирана с Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК, се иска Централната избирателна комисия да регистрира промяна в представителството на КП „Синята коалиция", а именно: „Коалиция от партии „Синята коалиция", регистрирана с Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК и образувана от ПП „Съюз на демократичните сили", ПП „Обединени земеделци", ПП „Радикалдемократическа партия в България", ПП „Българска социалдемократическа партия" и ПП „Демократи за силна България", се представлява от Емил Станев Кабаиванов, ЕГН ..., и Иван Йорданов Костов, ЕГН ..., само заедно.

Към заявлението са приложени: Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК, решение за създаване на предизборна коалиция „Синята коалиция", протокол на заседание на „Синята коалиция" от 26.02.2013 г. и приложенията към него, удостоверение за актуално състояние на ПП „Обединени земеделци", удостоверение за актуално състояние на ПП „Българска социалдемократическа партия", удостоверение за актуално състояние на ПП „Радикалдемократическа партия в България", удостоверение за актуално състояние на ПП „Съюз на демократичните сили", декларация за образец от подпис.

Централната избирателна комисия, след като обсъди заявлението и приложените към него документи, установи, че по преписката не се съдържат данни подателите на заявлението да имат качество на представляващи КП „Синята коалиция" лица, поради което същото се явява недопустимо и следва да бъде оставено без разглеждане.

Ето защо и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо заявление с вх. № 313 от 18.03.2013 г. с искане  да бъде извършена промяна на представителството на коалиция от партии „Синята коалиция", регистрирана с Решение № НС-91 от 30 май 2009 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения