Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 218-ЕП
София, 22 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати от коалиция „НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ“ (НПБ) за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е предложение от коалиция „НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ" (НПБ), подписано от Симеон Славейков Костадинов в качеството му на представляващ коалицията, заведено под № 21 на 22 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на кандидатите Симеон Славейков Костадинов, Павел Михайлов Чернев, Владимир Чавдаров Симеонов, Валери Бориславов Добрев, Анатоли Петров Антонов, Красимир Евелинов Шолдев, Вълчин Стоянов Гаров, Румен Иванов Иванов, Петя Петрова Чикурдова, Красимир Кънчов Кънчев, Славяна Младенова Николова, Георги Кирилов Милев, Стефан Димитров Чолаков, Мирослав Емилов Васев и Камен Сотиров Костов.
Към предложението са приложени следните документи:
- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидатите - 15 бр.;
- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите - 15 бр.;
- заявления по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите - 15 бр.
При приемане на документите от дежурните членове на ЦИК е констатирано, че декларациите - приложения № 66 и № 67 от изборните книжа, и заявлението - Приложение № 69 от изборните книжа, за кандидат под № 13 в листата според предложението от „НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ" (НПБ) - Стефан Димитров Чолаков, не са в оригинал, а са сканирани на цветен скенер. Дадено е указание за отстраняване на нередовността и представяне на цитираните документи в оригинал, което е записано в регистъра. Указанието н е изпълнено в срок - 18,00 ч. на 22 април 2014 г.
С писмо изх. № ЕП-04-03-53 от 22.04.2014 г. преписката е изпратена на ГД „ГРАО" в МРР за извършване на проверка на кандидатската листа на коалиция „НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ" (НПБ) дали посочените в листата лица отговарят на условията по чл. 351 ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, поради което регистрацията на кандидатската листа е в условията на неприключила процедура.
Централната избирателна комисия констатира, че са налице изискванията на чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на коалиция „НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ" (НПБ) за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България" на 25 май 2014 г., от № 1 до № 12 и № 14 и 15. Не са налице изискванията на чл. 365, ал. 11 т. 3, 4 и 5 от Изборния кодекс по отношение на кандидат под № 13 - Стефан Димитров Чолаков.
Ето защо Централната избирателна комисия трябва да вземе решение, с което да регистрира кандидати от № 1 до № 12 и № 14 и 15 от листата на коалиция „НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ" (НПБ).
При отказ на регистрация на кандидат от листа на коалиция коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден да предложи за регистриране друг кандидат на основание чл. 368, ал. 4 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 363, чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България:

1. Симеон Славейков Костадинов
2. Павел Михайлов Чернев
3. Владимир Чавдаров Симеонов
4. Валери Бориславов Добрев
5. Анатоли Петров Антонов
6. Красимир Евелинов Шолдев
7. Вълчин Стоянов Гаров
8. Румен Иванов Иванов
9. Петя Петрова Чикурдова
10. Красимир Кънчов Кънчев
11. Славяна Младенова Николова
12. Георги Кирилов Милев
13.
14. Мирослав Емилов Васев
15. Камен Сотиров Костов
издигнати и подредени в кандидатска листа от коалиция „НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ" (НПБ).
2. Отказва да регистрира Стефан Димитров Чолаков, ЕГН ...
3. На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

249-ЕП/

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения