Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2178-НС
София, 8 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Силвия Стаменова Леви – представляваща инициативен комитет за издигане на Давид Леон Леви за независим кандидат за народен представител, и от Давид Леон Леви – независим кандидат за народен представител, срещу решение № 68-НС от 04.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № НС-22-525 от 05.03.2021 г. от Силвия Стаменова Леви – представляваща инициативен комитет за издигане на Давид Леон Леви за независим кандидат за народен представител, и от Давид Леон Леви – независим кандидат за народен представител, срещу решение № 68-НС от 04.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

В жалбата се твърди, че решение № 68-НС от 04.03.2021 г. на РИК 24 – София, с което комисията заличава регистрацията на независимия кандидат Давид Леон Леви за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., е неправилно, необосновано и незаконосъобразно поради противоречието му със закона и поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Жалбоподателите твърдят, че са предали списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат Давид Леон Леви за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. на хартиен и електронен носител, като в електронния вариант има 1601 записа, а в хартиения – 1769. Твърдят, че е извършена проверка само на представения списък в структуриран електронен вид. Считат, че неизвършването на проверката на всички лица, включени в хартиения списък, е в противоречие на закона и представлява съществено нарушение на процесуалните правила.  

Жалбоподателите молят Централната избирателна комисия да отмени изцяло обжалваното решение и да върне преписката на РИК 24 – София със задължителни указания по прилагането на закона.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, намира че същата е процесуално допустима, подадена в срока за обжалване по чл. 73 ИК, от лица с правен интерес, а по същество е неоснователна.

Жалбоподателят Силвия Стаменова Леви е подписала предложение от инициативен комитет за регистрация на независимия кандидат за народен представител Давид Леон Леви, в което е заявено, че издигането на кандидата е подкрепено от 1601 (хиляда шестстотин и един) избиратели, съгласно приложения списък – на хартия и на технически носител в структуриран електронен вид.

Съгласно протокол от 04.03.2021 г. на Териториално звено ГРАО – София-град, е извършена проверка на списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат Давид Леон Леви, като броят на избирателите по предоставения за проверка списък е 1601, а общият брой на установените коректни записи е 890.

Централната избирателна комисия намира, че не са налице изискванията на чл. 257, ал. 1 ИК за регистрация на независимия кандидат Давид Леон Леви, искането на жалбоподателите е неоснователно и не следва да се уважи.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Силвия Стаменова Леви – представляваща инициативен комитет за издигане на Давид Леон Леви за независим кандидат за народен представител, и на Давид Леон Леви – независим кандидат за народен представител, срещу решение № 68-НС от 04.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.
Решението на РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София, подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град, чрез РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София, в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения