Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2177-НС
София, 8 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Спас Сердаров Димитров – упълномощен представител на ПП „АТАКА“, срещу решение № 79-НС от 4 март 2021 г. на Районна избирателна комисия – Монтана

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № НС-10-81 от 6 март 2021 г. от Спас Сердаров Димитров – упълномощен представител на ПП „АТАКА“, срещу решение № 79-НС от 4 март 2021 г. на Районна избирателна комисия – Монтана.

В жалбата се твърди, че Решение № 79-НС от 4 март 2021 г. на РИК – Монтана е незаконосъобразно, постановено в нарушение на процесуалните правила и се иска връщане на преписката на РИК – Монтана за ново произнасяне.

С решение № 66-НС от 1 март 2021 г. РИК – Монтана регистрира листата на ПП „АТАКА“. Депозираното предложение за регистрация на кандидатската листа на ПП „АТАКА“ е заведено под № 26 от 1 март 2021 г. във входящия регистър на партиите в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

С решение № 79-НС от 4 март 2021 г. РИК – Монтана обявява за недействителна регистрацията на Лъчезар Любомиров Лазаров, регистриран като кандидат под № 4 от кандидатската листа на ПП „АТАКА“ и заличава регистрацията му поради факта, че с решение № 33-НС от 28 февруари 2021 г. същото лице е назначено като зам.-председател в състава на СИК в община Вълчедръм. РИК – Монтана намира, че е налице несъвместимост по отношение на кандидата по смисъла на чл. 3, ал. 3 ИК.

Упълномощеният представител на ПП „АТАКА“ твърди, че не е уведомен предварително за наличието на несъвместимост при кандидата Лъчезар Лазаров и същото лице не се е отказало от своята кандидатура за народен представител. Решение № 79-НС от 4 март 2021 г. е публикувано в 19:49 ч. на интернет страницата на РИК – Монтана, след изтичане на срока за приемане на предложения по кандидатските листи.

Производството е по чл. 73, ал. 1 от ИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с посочените обстоятелства и взе предвид всички налични факти, намира жалбата за допустима и подадена в законоустановения срок от легитимирано лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Монтана, а по същество – за основателна.

Обжалваното решение е взето при наличие на необходимия кворум и предвиденото съгласно чл. 70, ал. 3 ИК мнозинство.

Централната избирателна комисия счита, че решение № 79-НС от 4 март 2021 г. на РИК – Монтана, е неправилно поради следните съображения:

- Налице е регистрирана листа на ПП „АТАКА“, с решение № 66-НС от 01.03.2021 г.

- При регистрация на листата кандидатите попълват декларация, с която заявяват волята си и дават съгласието си да бъдат регистрирани като кандидати за народни представители от съответната политическа партия.

- В РИК – Монтана не е постъпило заявление от кандидата Лъчезар Любомиров Лазаров, регистриран под № 4 в кандидатската листа на ПП „АТАКА“ за отказ от листата.

- ПП „АТАКА“ твърди, че не е уведомена за наличието на несъвместимост на кандидата в срока за приемане на нови предложения по кандидатската листа, както и че няма информация относно факта, че с предходно решение същият е назначен за зам.-председател на СИК в община Вълчедръм.

При така установената фактическа обстановка ЦИК счита, че решение № 79-НС от 04.03.2021 г. на РИК – Монтана следва да бъде отменено, а преписката върната със следните указания:

Районна избирателна комисия – Монтана да освободи от състава на СИК в община Вълчедръм Лъчезар Любомиров Лазаров.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 79-НС от 4 март 2021 г. на РИК – Монтана, относно обявяване за недействителна регистрацията на Лъчезар Любомиров Лазаров, регистриран като кандидат под № 4 от кандидатската листа на ПП „АТАКА“ за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

ВРЪЩА преписката на РИК – Монтана със задължителни указания за ново произнасяне съобразно мотивите на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения