Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2175-НС
София, 8 март 2021 г.

ОТНОСНО: заместване на член на РИК в Трети изборен район – Варненски

Постъпило е предложение с вх. № НС-10-83 от 06.03.2021 г. от упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“ за временно заместване на член на РИК в Трети изборен район – Варненски, по реда на чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс. Към предложението са приложени: заявление от Орхан Мехмед, декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК от Емел Адем Исмаил, както и копие от дипломата за завършено висше образование. Заверено копие от пълномощното на заявителя е налично в преписката по назначаване на РИК в Трети изборен район – Варненски.

Видно от представените документи, налице е условието по чл. 67, ал. 2 ИК за заместване на члена на РИК в Трети изборен район – Варненски, Орхан Мехмед Мехмед за времето до завръщането му. Направено е предложение за лице, което отговаря на условията за назначаване за член на РИК, приложени са и необходимите документи.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Трети изборен район – Варненски, Емел Адем Исмаил, ЕГН …, до завръщането на Орхан Мехмед Мехмед.

На назначения член за временно заместване да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения