Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2174-МИ
София, 8 март 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково

Общинска избирателна комисия – Стамболово, с писмо № МИ-15-37 от 05.03.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 102-МИ от 04.03.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА са прекратени пълномощията на Сами Рами Мехмед като кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково.

Към уведомлението са приложени следните документи: решение № 102-МИ от 04.03.2021 г. на ОИК – Стамболово; копие от писмо от община Стамболово с приложена таблица, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес към 15.02.2021 г. на кметство Жълти бряг е 1005, поради което кметство Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ; препис-извлечение от акт за смърт № 107 от 26.02.2021 г. на Сами Рами Мехмед.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Стамболово, област Хасково, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

БА/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения