Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2172-НС
София, 5 март 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив

Постъпила е молба от Георги Венциславов Гатев – член на РИК – Пловдив с вх. № НС-15-68/04.03.2021 г., за освобождаването му от длъжност. В молбата се излагат и основания, касаещи несъвместимост по смисъла на чл. 66, ал. 1, т. 1 ИК. Постъпило е предложение с вх. № НС-10-69 от 04.03.2021 г. от Иван Тотев – областен координатор на ПП „ГЕРБ“, за назначаването на Анастасия Ангелова Маташева на мястото на Георги Венциславов Гатев. Към предложението е приложена декларация Приложение № 23 – от изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. от Анастасия Ангелова Маташева, както и копие от нейната диплома за висше образование.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив, Георги Венциславов Гатев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив, Анастасия Ангелова Маташева, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ПБ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения