Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 217
София, 10 юни 2021 г.

ОТНОСНО: откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по техническо осигуряване на машинното гласуване със специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517, включващи модифициране на софтуера, предмет на Договор № 1 от 06.02.2021 г., сключен между ЦИК и „Сиела Норма“ АД в резултат на обществена поръчка № 04312-2020-0001 и настройване на бюлетините, конфигуриране, инсталиране и настройване на СУЕМГ за частичните местни избори на 27 юни 2021 г. и изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както и дейностите, представляващи логистично осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ за частичните местни избори на 27 юни 2021 г. и изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.; предаване на знания на специалисти за използване на системния и приложния софтуер, както и за модифициране на софтуера за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика и производителя, съгласно техническата спецификация и условията на договора“

Процедурите с елемент на договаряне, в частност договарянето без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки, се разглеждат като изключение от общия режим на възлагане, регламентиран в закона, поради наличието на обективни причини при пълното съблюдаване на прогласените в нормативната уредба основни приниципи на възлагане, в т.ч. публичност и прозрачност. Именно поради това, провеждането на същите са допустими само в изчерпателно изброените в закона случаи (за договарянето без обявление – в случаите по чл. 79, ал. 1 ЗОП) и след мотивиране на приложимото основание на съответния вид процедура.

Провеждането на договаряне без обявление е допустимо при реализиране на следния фактически състав:

- възникнала е необходимост от нетложно възлагане на поръчката,

- спешността е в резултат от изключителни обстоятелства, и

- налице е обективна невъзможност да бъдат спазени законоустановените срокове, нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на ЦИК, което не е в резултат на действия на възложителя.

Предвид горепосочените условия, за възложителя са налице изключителни обстоятелства по смисъла  на § 2, т. 17 от ДР на ЗОП, които безспорно пораждат спешна необходимост от възлагане чрез процедура по чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП поради следните мотиви:

Със ЗИД на Изборния кодекс, обнародван в ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г., машинно гласуване се произвежда на всякакъв вид избори, включително и местни избори, като в избирателната секция избирателят гласува само с бюлетина за машинно гласуване, с изключение на секциите по чл. 212, ал. 5 ИК. Машинно гласуване ще се произвежда и в секции извън страната. С укази на президента са насрочени частични избори за кметове на 27 юни 2021 г. С Указ № 130 от 10 май 2021 г. на президента на Република България са насрочени на 11 юли 2021 г. избори за народни представители.

Като се вземат предвид кратките срокове между влизането в сила на последните изменения в Изборния кодекс и датите на изборите, дори и при прилагане на § 3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, ЦИК като възложител ще бъде поставена в невъзможност да изпълни нормативно установените дейности при произвеждането на изборите, ако не бъде приложена горепосочената процедура по ЗОП.  

Към настоящия момент действието на Договор № 1 от 06.02.2021 г. между ЦИК и „СИЕЛА НОРМА“ АД не е приключило.

Гореизложеното мотивира ЦИК да покани „СИЕЛА НОРМА“ АД, ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление бул. „Владимир Вазов“ № 9, представлявано от Веселин Тодоров Тодоров, за провеждане на преговори и сключване на договор.

С оглед взаимната свързаност на всички дейности в настоящата поръчка и необходимостта от паралелно изпълнение на отделни взаимосвързани дейности, настоящата поръчка не може да бъде разделена на обособени позиции. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и може да доведе до невъзможност за произвеждане на изборите.

Въз основа на изложеното може да се направи мотивирано заключение за законосъобразност и целесъобразност на действията на Централната избирателна комисия за възлагане на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, при условията и по реда на процедурата по чл. 79, ал. 1 т. 4 ЗОП.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 212 и чл. 213 от Изборния кодекс, чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 65, ал. 1, т. 1 ППЗОП

 

Р Е Ш И :

 

1. ОТКРИВА процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по техническо осигуряване на машинното гласуване със специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517, включващи модифициране на софтуера, предмет на Договор № 1 от 06.02.2021 г., сключен между ЦИК и „Сиела Норма“ АД в резултат на обществена поръчка № 04312-2020-0001 и настройване на бюлетините, конфигуриране, инсталиране и настройване на СУЕМГ за частичните местни избори на 27 юни 2021 г. и изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както и дейностите, представляващи логистично осигуряване и техническо обслужване на СУЕМГ за частичните местни  избори на 27 юни 2021 г. и изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.; предаване на знания на специалисти за използване на системния и приложния софтуер, както и за модифициране на софтуера за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика и производителя, съгласно техническата спецификация и условията на договора.“

2. Техническите спецификации са в Приложение № 1.

3. Да се покани „СИЕЛА НОРМА“ АД, ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление бул. „Владимир Вазов“ № 9, представлявано от Веселин Тодоров Тодоров, за провеждане на преговори и сключване на договор.

4. Максималната прогнозна стойност на обществената поръчка е сумата в размер на 4 350 000 лв. (четири милиона триста и петдесет хиляди) лева без включен ДДС.

5. Гаранция за изпълнение.

5.1. При подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от общата цена на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на договора.

5.2. В случай на изменение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението. Действията за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора могат да включват по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

а) внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спазване на изискванията на т. 5.3 и/или

б) предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция при спазване на изискванията на т. 5.4 и/или

в) предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка при спазване на изискванията на т. 5.5.

5.3. Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: БНБ

BIC: BNBGBGSD

IBAN: BG85BNBG96613300107003

5.4. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

а) да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и да съдържа задължение на банката – гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение по този договор.

Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция, следва да е издадена от банка, лицензирана да извършва дейност на територията на Република България или издадена от чужда банка, но авалирана от банка, лицензирана да извършва дейност на територията на Република България.

б) да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 60 (шестдесет) дни след крайния срок на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.5. Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

а) да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 60 (шестдесет) дни след крайния срок на договора.

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 10 (десет) дни след приключване на изпълнението на договора и окончателно му приемане в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

5.6.1. Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

а) когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

в) когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице/изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

5.6.2. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

5.6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

5.6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер в следните случаи:

а) при пълно неизпълнение, в т.ч. когато изпълнението на договора не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

б) при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

5.6.5. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

5.7. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (десет) дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с т. 5.1.

5.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранциите са престояли при него законосъобразно.

6. Изисквания за участие.

6.1. За участника не следва да са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП, а именно:

6.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

6.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 6.1.1 в друга държава членка или трета страна;

6.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

6.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;

6.1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

6.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т. 6.1.1, 6.1.2 и 6.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява по пълномощие, основанията по т. 6.1.1, 6.1.2 и 6.1.7 се отнасят и за това физическо лице.

6.2. За да участва в договарянето, поканеният участник следва да удостовери отсъствието на основанието по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от същия закон.

6.3. За да участва в договарянето, поканеният участник следва да удостовери отсъствието на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).

6.4. Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 ЗОП.

6.5. Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 ЗОП при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП.

6.6. Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване на участника, са:

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП – свидетелство за съдимост;

б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

7. Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител, следва да представи и:

а) декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

б) декларация за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).

8. Определя за отговорни длъжностни лица Рени Кирилова – главен юрисконсулт, и Иван Владимиров – юрисконсулт, в звено „Правна дейност“, Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорните длъжностни лица:

- да създадат обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

- да осъществяват дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка.

решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения