Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2169-НС
София, 4 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от партия „Има такъв народ“, представлявана от Станислав Тодоров Трифонов чрез Виктория Димитрова Василева – пълномощник, срещу решение № 74-НС от 02.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – Софийски

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № НС-19-1 от 04.02.2021 г. от партия „Има такъв народ“, представлявана от Станислав Тодоров Трифонов чрез Виктория Димитрова Василева – пълномощник, срещу решение № 74-НС от 02.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – Софийски.

В жалбата се твърди, че решение № 74-НС от 02.03.2021 г. на РИК 26 – Софийски, с което комисията отказва да издаде решение за промяна на състава и в реда на подреждането на кандидатската листа на ПП „Има такъв народ“, е неправилно и незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон. Жалбоподателят сочи, че съгласно Изборния кодекс кандидатите за народни представители може да се издигат само от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите на 4 април 2021 г., а предложените кандидати се подреждат в кандидатски листи, като подредбата им се извършва по преценка на партията или коалицията, която ги предлага. Регистрацията на кандидатските листи също се извършва въз основа на конкретно направено предложение от партия или коалиция.

Според жалбоподателя партия „Има такъв народ“ е регистрирана с решение № 46-НС от 28.02.2021 г. на РИК 26 – Софийски, и новото предложение от 02.03.2021 г. е направено в законоустановения срок за регистрация на кандидатските листи. Следователно то обективира волята на партията за състава и реда, по който са подредени кандидатите за народни представители в листата. Жалбоподателят твърди, че подреждането на кандидатите е изцяло от компетентността на партията, тъй като Изборния кодекс изисква съгласие от кандидата за издигане от съответната партия, но то не е обвързано с конкретно място в кандидатската листа.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, намира че същата е процесуално допустима, подадена в срока за обжалване по чл. 73 ИК, от лице с правен интерес, а по същество е неоснователна.

Видно от мотивите на решение № 74-НС от 02.03.2021 г. на РИК 26 – Софийски, е че след дадени указания по телефона от член на РИК преди 17.00 ч. на 02.03.2021 г. пълномощникът на политическа партия „Има такъв народ“ Виктория Димитрова Василева е подала ново предложение за регистрация на кандидатска листа (Приложение № 65-НС от изборните книжа), заведено под вх. № 5-2/02.02.2021 г., с което не се представят доказателства за обстоятелства по чл. 258, ал. 5 ИК относно позицията в листата на Никола Христов Кръстев, а се иска РИК да промени подредбата на регистрираната с решение № 46-НС от 28.02.2021 г. кандидатска листа на ПП „Има такъв народ“. В предложението се иска разместване на подреждането, както следва: кандидатът Никола Христов Кръстев, регистриран под № 3 съгласно решение № 46-НС от 28.02.2021 г., да се регистрира под № 9, а останалите кандидати от листата да се подредят с едно място напред.

Централната избирателна комисия намира, че когато заявлението е подадено след приемане на решението на районната избирателна комисия, искането на партия или коалиция за промяна в подредбата на вече регистрирана листа е неоснователно и не следва да се уважи.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на партия „Има такъв народ“, представлявана от Станислав Тодоров Трифонов чрез Виктория Димитрова Василева – пълномощник, срещу решение № 74-НС от 02.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – Софийски.
Решението на РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски, подлежи на обжалване пред Административен съд – София-област, чрез РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски, в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения