Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2168-НС
София, 4 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Кирил Радев Недев – пълномощник на коалиция „БСП за България“, против решение № 34-НС от 26.02.2021 г. на РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски

Постъпила е жалба с вх. № НС-15-60 от 02.03.2021 г. от Кирил Радев Недев – пълномощник на коалиция „БСП за България“, против решение № 34-НС от 26.02.2021 г. на РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски. С обжалваното решение РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски, е назначила секционните избирателни комисии на територията на община Долна баня, Софийска област.

Жалбоподателят моли да се отмени оспорваното решение в частта за състава на СИК № 3 и № 4 и ЦИК да постанови решение, с което да защити интереса на коалицията, като назначи Иван Георгиев Луджов за член на СИК № 3 и Васил Атанасов Златанов за член на СИК № 4.

В жалбата се излага, че на 22.02.2021 г. от 10.00 ч. са се провели консултациите за съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Долна баня, като коалиция „БСП за България“ чрез пълномощника си Слада Попова е направила предложение за 15 членове за съставите на СИК, което е било изцяло прието. Сочи се, че жалбоподателят се е включил онлайн на тези консултации. Жалбоподателят излага информация, че на консултациите не са се явили и не са представили предложения представители на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ и коалиция „Демократична България – Обединение“. Уточнено било да се правят предложения за попълване на техните 7 места. Според Кирил Радев от тези 7 места 2 принадлежат на тях.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски. Жалбата е получена в ЦИК от РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски, заедно с административната преписка.

След като разгледа административната преписка в цялост, Централната избирателна комисия установи следното:

Протоколът от проведените консултации при кмета на община Долна баня е подписан от всички представители на партии и коалиции, които са участвали при условията на съгласие. Видно от същия е, че представители на коалиция „БСП за България“ не са се явили, но имат депозирано по електронната поща предложение за състав на СИК от Кирил Радев Недев – упълномощен представител съгласно пълномощно. Представителите на „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ и на коалиция „Демократична България – Обединение“ не са се явили и не са представили предложения. Видно от същия протокол е, че участниците са се споразумели за допълнителни консултации за попълване на незаетите места, които да бъдат проведени на 22.02.2021 г., от 12.00 ч. На консултациите, които са проведени в 12.00 ч., са присъствали упълномощени представители на ПП „ГЕРБ“, ПП „ДПС“ и ПП „ВОЛЯ“, като участниците са подписали протокола при условията на съгласие и постигнати договорености за разпределение на свободните места в съставите на СИК. На допълнителните консултации не е присъствал жалбоподателят. Видно от приложената кореспонденция по електронна поща е, че жалбоподателят е направил предложение, след като са приключили допълнителните консултации и са постигнати договореностите между участниците за назначаване съставите на СИК.

При така установената фактическа обстановка Централната избирателна комисия счита, че жалбата разгледана по същество се явява неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Кирил Радев Недев – пълномощник на коалиция „БСП за България“, против решение № 34-НС от 26.02.2021 г. на РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски.
Решението на РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски, подлежи на обжалване пред Административен съд – София-област, чрез РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски, в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения