Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2167-НС
София, 15 март 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на районни избирателни комисии (РИК) за произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 14, т. 2, чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 2 и 4, чл. 17, 19, 27 и 28 и § 6, т. 4 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Назначаване на РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

1. Централната избирателна комисия (ЦИК) до 27 март 2013 г. включително (45 дни преди деня на изборите за народни представители) назначава РИК за произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 г. за всеки от изборните райони, определени с Указ № 58 от 13 март 2013 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 25 от 13.03.2013 г.).

2. Областните управители до 22 март 2013 г. включително (50 дни преди изборния ден) провеждат консултации за съставите на РИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание към 13 март 2013 г. и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, както следва:

а) парламентарно представени партии и коалиции:

- Политическа партия „ГЕРБ";

- „Коалиция за България";

- Политическа партия „ДПС";

- Политическа партия „Атака";

- „Синята коалиция";

б) партия, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена - политическа партия „НДСВ".

3. Не по-късно от 2 дни преди датата на консултациите областните управители писмено уведомяват централните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партия „НДСВ" за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите за съставите на РИК.

Уведомлението се поставя и на таблото за обявления и в интернет страницата на съответната област.

4. При провеждане на консултациите при областните управители партиите и коалициите от партии по т. 2 представят:

а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага. Към предложението се представя и списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 25, ал. 1 и ал. 5 от ИК;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 13 март 2013 г. (датата на обнародване на указа на президента за насрочване на изборите за народни представители) или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, а в случай на промяна в представляващия/ите лице/а след създаване на коалицията от партии - и последващо решение, сочещо представляващото/ите коалицията от партии лице/а към подаване на предложението;

в) пълномощно от представляващия/ите съответната партия или представляващия/ите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица издадено не по-рано от 13 март 2013 г. (датата на обнародване на указа на президента за насрочване на изборите за народни представители);

г) копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом) и оригинал на декларация от всяко лице, предложено за член на РИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението.

5. За проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протоколът от участник в консултациите, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

6. В случаите, когато при консултациите е постигнато съгласие за съставите на РИК между представителите на партиите и коалициите от партии по т. 2, областните управители представят в ЦИК до 22 март  2013 г. включително, следните документи:

а) писмено предложение от областния управител за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;

б) предложенията на партиите и коалициите от партии за състава на РИК;

в) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 13 март 2013 г. (датата на обнародване на указа на президента за насрочване на изборите за народни представители ), или решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, а в случай на промяна в представляващия/ите лице/а след създаване на коалицията от партии - и последващо решение, сочещо представляващото/ите коалицията от партии лице/а към подаване на предложението;

г) пълномощно от представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица, издадено не по-рано от 13 март 2013 г. (датата на обнародване на указа на президента за насрочване на изборите за народни представители);

д) протоколите от проведените консултации с представителите на партиите и коалициите от партии, подписани от участниците в консултациите, заедно с особените мнения, възраженията и мотивите на участниците отказали да подпишат протокола или подписали го с особено мнение, ако има такива;

е) копие от диплома за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издадена диплома) и оригинал на декларация от всяко лице, предложено за член на РИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс съгласно приложението;

ж) копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяването.

7. В случаите, когато при консултациите не е постигнато съгласие за състава на РИК или областният управител не е направил предложение до 22 март 2013 г., то той изпраща на ЦИК не по-късно от 22 март 2013 г. включително (50 дни преди деня на референдума), документите по т. 6, букви „б" - „ж".

8. Когато при консултациите за състава на РИК е постигнато съгласие, ЦИК назначава РИК по предложението на  областния управител.

9. Когато при консултациите за състава на РИК не е постигнато съгласие, ЦИК назначава РИК по направените предложения на партиите и коалициите от партии по т. 2, при спазване съотношението между парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание, съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 13 март 2013 г. (датата на обнародване на указа на президента за насрочване на изборите за народни представители).

 

ІІ. Състав и брой на РИК

10.1. Районната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.

10.2. Представителите на една партия или коалиция от партии не могат да имат мнозинство в една и съща РИК.

10.3. Председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция от партии.

11.1. Броят на членовете на РИК, включително председател, заместник-председател и секретар, се определя според броя на мандатите за всеки изборен район, както са определени с Решение № 2164-НС от 15 март 2013 г. на ЦИК за многомандатните изборни райони, както следва:

- за изборни райони до 9 мандата - 11 членове;

- за изборни райони с 10 и повече мандата - 15 членове

11.2. Политическа партия „НДСВ" има право на по един свой член във всяка РИК извън броя на членовете, посочени по-горе, съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от Изборния кодекс.

11.3. При назначаването на членовете на РИК и на ръководството на комисията се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-то Народно събрание съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 13 март 2013 г. (датата на обнародване на указа на президента за насрочване на изборите за народни представители), като се използва методът на най-големия остатък.

11.4. В случай че общият брой на РИК, определен по реда на т. 11.1., 11.2. и 11.3. е четно число, парламентарно представената партия или коалиция от партии с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на районната избирателна комисия. При равни остатъци се тегли жребий между партиите и коалиции от партии с равни остатъци.

11.5. В случай че партията или коалицията от партии, която е с най-голям неоползотворен остатък и следва да посочи член, формира мнозинство в районната избирателна комисия, това право се предоставя на партията или коалицията от партии със следващия най-голям неоползотворен остатък. При равни остатъци се тегли жребий между партиите и коалиции от партии с равни остатъци.

12.1. При спазване на горните правила съставът на РИК за изборни райони до 9 мандата е с общ брой 13 членове, включително председател, заместник-председател и секретар, като съотношението между партиите и коалициите от партии по т. 2 е, както следва: за ПП „ГЕРБ" - 6 членове, за „Коалиция за България" - 2 членове; за ПП „ДПС" - 2 членове, за ПП „Атака" - 1 член, за „Синята коалиция" - 1 член, за ПП „НДСВ" - 1 член. Изборните райони с такъв числен състав на РИК са, както следва: 4-и Великотърновски, 5-ти Видински, 6-ти Врачански, 7-ми Габровски, 8-и Добрички, 9-и Кърджалийски, 10-и Кюстендилски, 11-и Ловешки, 12-и Монтана, 13-и Пазарджишки, 14-и Пернишки, 15-и Плевенски, 18-и Разградски, 19-и Русенски, 20-и Силистренски, 21-ви Сливенски, 22-ри Смолянски, 26-и Софийски, 28-и Търговищки, 29-и Хасковски, 30-и Шуменски, 31-ви Ямболски.

12.2. При спазване на горните правила съставът на РИК за изборни райони с 10 и повече  мандата е с общ брой 17 членове, включително председател, заместник-председател и секретар, като съотношението между партиите и коалициите от партии по т. 2 е, както следва: за ПП „ГЕРБ" - 8 членове, за „Коалиция за България" - 3 членове, за ПП „ДПС" - 3 членове, за ПП „Атака" - 1 член, за „Синята коалиция" - 1 член, за ПП „НДСВ" - 1 член. Изборните райони с такъв числен състав на РИК са, както следва: 1-ви Благоевградски, 2-ри Бургаски, 3-ти Варненски,  16-ти Пловдив, 17-ти Пловдивски, 23-ти София, 24-ти София, 25-ти София, 27-ми Старозагорски.  

ІII. Изисквания към членовете на РИК

13.1. За членове на РИК се назначават лица, които:

а) са български граждани;

б) са навършили 18 години;

в) не са поставени под запрещение;

г) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

д) владеят български език;

е) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.

13.2. Обстоятелствата по букви „а", „б", „в", „г" и „д" се установяват с декларация, а по буква „е" - с копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом).

13.3. На основание § 32, ал. 2 и ал. 3 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.) във връзка с § 5 от Закона за висшето образование на лица, притежаващи висше образование, се приравняват лица, притежаващи дипломи за полувисше образование, издадени от полувисши институти до влизането в сила на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г.), както и лица, придобили образователно-квалификационна степен „специалист по..." до 25.05.2007 г. - влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.).

13.4. Препоръчително е членовете на РИК  да са юристи.

13.5. Районните избирателни комисии изпълняват задълженията си до предаване на областната администрация на книжата и материалите от изборите за народни представители на 12 май 2013 г.  с изключение на тези, предназначени за ЦИК. Предаването следва да се осъществи не по-късно от 7 дни от обявяване на резултатите от изборите.

 

ІV. Статут на членовете на РИК

14. Членовете на РИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б" от Наказателния кодекс.

15. При изпълнение на функциите си членовете на РИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

16.1. Не могат да бъдат включвани в състава на РИК:

а) кандидатите за народни представители

б) народните представители и членовете на Европейския парламент;

в) министрите или заместник-министрите,

г) главните секретари на президента на републиката, на Народното събрание или Министерския съвет;

д) главните секретари на министерство или областна администрация;

е) секретарите на община или кметство;

ж) съдиите в Конституционния съд, във Върховния административен съд и в административните съдилища или прокурорите в административните отдели към окръжните прокуратури или във Върховна административна прокуратура;

з) областните управители, техните заместници, кметовете или заместник-кметовете;

и) военнослужещите във въоръжените сили; й) служителите в Министерството на вътрешните работи.

16.2. Членовете на една и съща РИК не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения