Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2166-НС
София, 4 март 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Теодора Димитрова Любенова – упълномощен представител на ПП „ДПС“, срещу решение № 40-НС от 28.02.2021 г. на Районна избирателна комисия – Монтана

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № НС-10-72 от 03.02.2021 г. и № НС-15-64 от 03.032021 г. от Теодора Димитрова Любенова – упълномощен представител на ПП „ДПС“, срещу решение № 40-НС от 28.02.2021 г. на Районна избирателна комисия – Монтана.

В жалбата се твърди, че е извършено нарушение от страна на Общинската администрация – Медковец, при разпределение на ръководните места в секционните избирателни комисии в община Медковец. С решение № 27-НС от 18.02.2021 г. РИК – Монтана, е определила, че на ПП „ДПС“ се полагат 3 ръководни места в секционните избирателни комисии в община Медковец. При проведените консултации на 22.02.2021 г. при кмета на общината упълномощеното лице на партия „ДПС“ г-жа Албена Василева заявява, че се отказва от ръководна длъжност в СИК № 002 в с. Пишурка и това е записано в протокола. Там партията остава с член на СИК. Ръководни длъжности партия „ДПС“ получава в СИК в Аспарухово и в читалище Медковец. До края на преговорния процес не се разисква въпросът третото ръководно място, полагащо се на партия „ДПС“, къде се преразпределя. При приключване на преговорите се оказва, че ПП „ДПС“ остава с две ръководни места при определени три съгласно решение № 27-НС от 18.02.2021 г. на РИК – Монтана, а третото е прехвърлено към коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, с което техните ръководни места от определени три стават четири.

Протоколът от консултациите е подписан от представителя на ПП „ДПС“ с „Особено мнение“ поради несъгласие с разпределението на ръководните длъжности в СИК. Това е и причината да бъде подадена жалба от Теодора Димитрова Любенова – упълномощен представител на ПП „ДПС“, срещу решение № 40-НС от 28.02.2021 г. С Решение № 39-НС от 28.02.2021 г. РИК – Монтана, оставя без разглеждане подадената жалба и я обявява за неоснователна.

Производството е по чл. 73, ал. 1 от ИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с посочените обстоятелства, намира жалбата за допустима и подадена в законоустановения срок от легитимирано лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Монтана, а по същество – за основателна.

Обжалваното решение е взето при наличие на необходимия кворум и предвиденото съгласно чл. 70, ал. 3 ИК мнозинство.

Централната избирателна комисия намира, че предвид особеното мнение на упълномощения представител на ПП „ДПС“ не е постигнато съгласие между участвалите в консултациите партии и коалиции в частта за ръководните състави на СИК в община Медковец. РИК – Монтана, е следвало да назначи ръководните състави съгласно разпределението, прието с решение № 27-НС от 18.02.2021 г.

Централната избирателна комисия счита, че решение № 40-НС от 28.02.2021 г. на РИК – Монтана, е неправилно и същото следва да бъде отменено, поради нарушение на приетото решение № 27-НС от 18.02.2021 г.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 40-НС от 28.02.2021 г. на РИК – Монтана, относно назначаване съставите на СИК на територията на община Медковец за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

УКАЗВА на РИК – Монтана, да се произнесе отново по назначаването на ръководните състави на СИК в община Медковец съгласно решение № 27-НС от 18.02.2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения