Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2165-НС
София, 15 март 2013 г.

ОТНОСНО: определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в Република България и извън страната за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 14 и т. 15, чл. 71 и чл. 74 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида:  АА  ВВ  СС  ХХХ , където:

1.1. За избирателните секции в страната:

АА   е номерът (от 01 до 31) на изборния район в страната съгласно Указ № 58 от 13 март 2013 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 25 от 13.03.2013 г.);

ВВ   е номерът на общината в изборния район съгласно ЕКАТТЕ;

СС   е номерът на административния район за градовете  София, Пловдив и Варна съгласно ЕКАТТЕ, а за всички други секции се изписват нули;

ХХХ е номерът на секцията в общината (за София, Пловдив и Варна номерът на секцията в административния район).

1.2. За избирателните секции извън страната, където е предвидено да се гласува за изборите за народни представители:

АА е числото 32;

ВВ e номерът на страната, в която ще се гласува съгласно взето решение от Централната избирателна комисия по т. 6 във връзка с чл. 74, ал. 4 и 5 от ИК;

СС се изписват нули;

ХХХ е номерът на секцията извън страната в съответната държава и съответното населено място, определено с решението на ЦИК по т. 6 във връзка с чл. 74, ал. 4 и 5 от ИК.

2. Кметовете на общини образуват със заповед избирателни секции за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. не по-късно от 17 март 2013 г. (55 дни преди изборния ден) и утвърждават тяхната номерация и адрес.

3. Заповедта на кмета за образуване на избирателни секции се обявява публично. Тя може да бъде обжалвана в срок до 7 дни от оповестяването й пред областния управител, който се произнася в срок до три дни с решение, което не подлежи на обжалване.

4. Кметовете на общини изпращат до 19 март 2013 г. (не по-късно от 53 дни преди изборния ден) на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството списък с адресите на избирателните секции и уведомяват районната избирателна комисия.

5. Районната избирателна комисия не по-късно 11 април 2013 г. (30 дни преди изборния ден) формира единните номера на избирателните секции в изборния район съобразно единната номерация на секциите, определена с настоящото решение на Централната избирателна комисия.

6. Централната избирателна комисия не по-късно от 20 април 2013 г. (21 дни преди изборния ден) определя държавите и населените места, в които ще се образуват избирателни секции.

7. Централната избирателна комисия формира и утвърждава номерата на избирателните секции извън страната.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения