Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2162-НС
София, 15 март 2013 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници и представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети при произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 38, чл. 73, ал. 2, чл. 101а, ал. 7 и чл. 193, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. При произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 г. се съставят информационни табла. Таблата се оформят от бял картон с грамаж 200/220 г/м².

2. Застъпниците на кандидатски листи в изборите за народни представители носят в изборния ден само отличителни знаци по утвърдения с настоящото решение образец.

3. Представителите на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборите за народни представители носят в изборния ден само отличителни знаци по утвърдения с настоящото решение образец.

 

ІІ. Видове и размери на указателни табели и информационни табла

4. Информационно табло на РИК

4.1. Всяка РИК незабавно след назначаването й определя начина и мястото на обявяване на взетите от нея решения в сградата, в която се помещава.

4.2. Всяка РИК оформя информационно табло на бял картон с минимални размери 100 см в широчина и 70 см във височина и по начин, показващ предназначението му.

5. Информационни табла и табели на СИК

5.1. Всяка СИК съставя информационно табло за произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 г. и го оформя по начин, показващ предназначението му.

5.2. Информационното табло на СИК е с минимални размери 100 см в широчина и 70 см във височина. На него секционната избирателна комисия обявява всички решения на СИК при произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г., както и образец на бюлетината за гласуване в  изборите за народни представители, в съответния изборен район.

5.3. В случай че размерите на таблото са недостатъчни за обявяване на необходимата информация при призвеждане на изборите за народни предстваители, СИК оформя допълнително табло или табло с по-големи размери, което да побере информацията.

6. Указателни табели

6.1. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се изписват номерата на секциите в сградата, а когато сградата е с повече от един етаж и на етажите има секции, се посочват номерата на секциите и етажът, на който се намират.

6.2. На всеки етаж в сградата се поставят указателни табели с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4) с номерата и местонахождението на секциите на съответния етаж.

6.3. Пред всяка секция се поставя указателна табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се изписва номерът на секцията и отдолу - административните адреси от населеното място, които обхваща секцията.

6.4. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се поставя табела и други обозначителни знаци, които да насочат гласоподавателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението към секцията за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението. Табелата на входа е от бял картон с размери в широчина 50 см и във височина 30 см.

6.5 Непосредствено пред определената с решение на РИК секция за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението се поставя табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се отбелязва допълнителното предназначение на секцията.

 

III. Образци на отличителни знаци на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети

7. При произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 г. застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци - бадж, с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя  информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „ЗАСТЪПНИК".

8. При произвеждане на избори за народни представители на 12 май 2013 г. представителите на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци - бадж, с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 2) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „ПРЕДСТАВИТЕЛ", а под него с главни букви с черен цвят - съкратеното наименование ПП, КП и ИК съответно за партия, коалиция от партии и инициативен комитет.

9. Застъпниците на кандидатски листи и представителите на политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети, които носят отличителни знаци извън одобрените, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се обжалва пред районната избирателна комисия, която се произнася незабавно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

  • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

  • всички решения