Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2161-НС
София, 15 март 2013 г.

ОТНОСНО: проверка на подписките с имена на избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за народни представители в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 30 във връзка с чл. 109 и чл. 110, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Незабавно след получаване на подписката на избиратели, подкрепящи регистрацията за участие в изборите на независим кандидат за народен представител, издигнат от инициативен комитет, районната избирателна комисия (РИК) я предава в съответното териториално звено на ГД „ГРАО" в МРРБ за проверка на данните в нея. Проверката на подписките се извършва по реда на вписването на инициативните комитети, които ги представят, в регистрите на РИК.

2. Проверката обхваща записите от трите имена и единен граждански номер само при наличие на саморъчен подпис и подпис на члена на инициативен комитет, пред когото е положен подписът на избирателя.

Когато в хода на проверката се установят коректни записи възлизащи на не по-малко от 3 на сто от избирателите с постоянен адрес на територията на изборния район, но не повече от 5000, ГД „ГРАО" в МРРБ прекратява проверката и уведомява РИК за резултата.

3. При проверката на подписките се спазва следната процедура:

а) секретарят на РИК или друг специално упълномощен член на РИК предава по опис приетата от комисията подписка на избиратели по чл. 109 ал. 2 от ИК на служител от териториалното звено на ГД „ГРАО" в МРРБ.

В описа се посочват:

- инициативен комитет, издигнал кандидатурата на

.............................................................................................;

(имената на независимия кандидат за народен представител)

- датата и часът на постъпване на подписката в РИК;

- заявеният от инициативния комитет брой на подписите;

- броят  на листовете на подписката;

б) след проверка на данните от подписката териториалното звено на ГД „ГРАО" в МРРБ съставя протокол в два екземпляра - за териториалното звено на ГД „ГРАО" в МРРБ и за РИК, в който се посочват следните данни:

- заявеният брой на избирателите, участвали в подписката;

- брой проверени записи;

- брой установени коректни записи;

- общ брой на некоректни записи, в т.ч.:

* брой некоректни ЕГН;

* брой несъответствия между ЕГН и имена;

* брой повторени записи в подписката;

* брой лица, участвали в предходни подписки или списъци;

* брой неверни и непълни имена;

* брой несъответствия между постоянен адрес и имена;

* брой избиратели с постоянен адрес извън територията на изборния район;

* брой на лица под 18 години;

* брой лица без избирателни права;

в) протоколът по буква „б" се подписва и от ръководителя на териториалното звено на ГД „ГРАО" в МРРБ и заедно със съответната подписка се връща на РИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка в два екземпляра - за териториалното звено на ГД „ГРАО" в МРРБ и за РИК. Разписката се подписва от секретаря на РИК или от изрично упълномощен член на РИК и от служител на териториалното звено на ГД „ГРАО" в МРРБ.

4. Териториалното звено на ГД „ГРАО" в МРРБ извършва проверката в срок до 12 април 2013 г. включително (29 дни преди изборния ден).

5. На базата на извършената от териториалното звено на ГД „ГРАО" в МРРБ проверка РИК установява резултата от подписката в срок до 12 април 2013 г. включително (29 дни преди изборния ден).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

  • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

  • всички решения