Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2160-НС
София, 2 март 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Трети изборен район – Варненски

Постъпило е предложение с вх. № НС-10-70 от 02.03.2021 г. от Борислав Гуцанов – пълномощник на коалиция „БСП за България“, за промени в състава на РИК в Трети изборен район – Варненски. Предлага се на мястото на Олег Димитров Атанасов – член на РИК, да бъде назначен за член на РИК Георги Петров Козарев от списъка на предложените резервни членове.

Към предложението е приложено заявление от Олег Димитров Атанасов за освобождаването му като член на РИК в Трети изборен район – Варненски. Декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата и удостоверение на Георги Петров Козарев, и пълномощно от Корнелия Нинова – председател на партията, в полза на Борислав Гуцанов са налични в преписката по назначаване на РИК в Трети изборен район – Варненски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Трети изборен район – Варненски, Олег Димитров Атанасов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Трети изборен район – Варненски, Георги Петров Козарев, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения