Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2160-НС
София, 15 март 2013 г.

ОТНОСНО: проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 31 във връзка с чл. 82, ал. 3, т. 7 и чл. 83, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Централната избирателна комисия предава на ГД „ГРАО" в МРРБ незабавно след получаването списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. за проверка на данните в него. Проверката на списъците се извършва по реда на вписването им в регистъра на ЦИК.

2. Проверката следва да бъде извършена не по-късно от 20 март 2013 г. включително (42 дни преди изборния ден).

3. Проверката обхваща записите от трите имена и единен граждански номер само при наличие на саморъчен подпис.

Когато в хода на проверката се установят 7000 коректни записи, ГД „ГРАО" в МРРБ прекратява проверката и уведомява ЦИК за резултата.

4. При проверката на списъците се спазва следната процедура:

а) секретарят на ЦИК или друг специално упълномощен член на ЦИК предава по опис приетия от комисията списък на избиратели по чл. 82, ал. 3, т. 7 от ИК на служител от ГД „ГРАО" в МРРБ.

В описа се посочват:

- наименованието на политическата партия, представила списъка;

- датата и часът на постъпване на списъка в ЦИК;

- заявеният от партията брой на подписите;

- броят  на листовете на списъка;

б) след проверка на данните от списъка ГД „ГРАО" в МРРБ съставя протокол в два екземпляра - за ГД „ГРАО" в МРРБ и за ЦИК, в който се посочват следните данни:

- заявеният брой на избирателите в представения списък;

- брой проверени записи;

- брой установени коректни записи;

- общ брой на некоректни записи, в т.ч.:

* брой некоректни ЕГН;

* брой несъответствия между ЕГН и имена;

* брой повторени записи в подписката;

* брой лица, участвали в предходни списъци или подписки;

* брой неверни и непълни имена;

* брой на лица под 18 години;

* брой лица без избирателни права;

в) протоколът по буква „б" се подписва от директора на ГД „ГРАО" в МРРБ и заедно със съответния списък се връща на ЦИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка в два екземпляра - за ГД „ГРАО" в МРРБ и за ЦИК. Разписката се подписва от секретаря на ЦИК или от изрично упълномощен член на ЦИК и от служител на ГД „ГРАО" в МРРБ.

5. Централната избирателна комисия установява резултата от списъка на база извършената от ГД „ГРАО" в МРРБ проверка.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения