Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 216-НС
София, 10 юни 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Борил Климентов Соколов – председател и представляващ ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“, срещу решение № 37 от 08.06.2021 г. на РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо по електронната поща с вх. № НС-15-427 от 09.06.2021 г. от зам.-председателя и секретаря на РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, с приложена жалба от Борил Климентов Соколов – председател и представляващ ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ срещу решение № 37 от 08.06.2021 г. на РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки.

С решение № 37/08.06.2021 г. РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, отказва да регистрира кандидатската листа, предложена от пълномощник Ангел Колов с вх. № 47/08.06.2021 г. – 13.20 часа на партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“, поради наличие на регистрирана такава с решение № 20 от 07.06.2021 г. на РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки.

В жалбата председателят и представляващ ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ Борил Климентов Соколов твърди, че оспореното решение е незаконосъобразно, неправилно и необосновано по следните съображения: подаденото предложение за регистрация на кандидатите за народни представители, заведено под № 6 от 06.06.2021 г. в регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. с вх. № 28 от 06.06.2021 г. в РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, и подписано от пълномощника на партията Владимир Иванов е „одобрено и регистрирано с решение № 20 на РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, от 07.06.2021 г. Сочи се, че на 08.06.2021 г. „чрез имейл“, който жалбоподателят прилага към жалбата, партията е уведомила РИК, че оттегля пълномощното на Владимир Иванов, като изрично се посочва, че „отказът е влязъл в сила веднага – от момента на волеизявлението на Борис Климентов Соколов, а е изпратено на РИК впоследствие. Жалбоподателят излага, че спазвайки всички срокове на 08.06.2021 г. с валидно пълномощно, на основание чл. 255, ал. 1, т. 6 ИК Ангел Колов подава до РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, заявление с вх. № 47 от 08.06.2021 г. – 13,20 ч., от името на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ за регистрация на новата кандидатска листа. Излагат се съображения, че чл. 258, ал. 5 ИК дава възможност, когато някой от кандидатите във вече регистрирана кандидатска листа на партия и коалиция се откаже или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията да може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден. Твърди се, че при спазване на разпоредбите на Изборния кодекс ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ подава на 08.06.2021 г. с вх. № 47 от 08.06.2021 г. – 13,20 ч., легитимна листа, която РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, отказва да регистрира.

След като разгледа преписката в цялост, Централната избирателна комисия установи, че жалбата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

На 06.06.2021 г. с вх. № 28 в РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, е постъпило предложение от ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ за регистрация на кандидати за народни представители на 11 юли 2021 г., подписано от пълномощника на партията Владимир Иванов, съдържащо 7 бр. заявления-декларации от кандидатите. Въз основа на последното РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, се е произнесла с решение № 20 от 07.06.2021 г., като регистрира кандидатската листа.`

На 08.06.2021 г. след приемане на решение № 20 в РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, постъпва ново, различно заявление с вх. № 47 от 08.06.2021 г. в 13.20 ч. от ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ от пълномощник Ангел Колов за регистрация на кандидатската листа с приложени 8 бр. заявления-декларации. След това в 13.46 часа на 08.06.2021 г. в РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, е постъпил и документ: оттегляне на пълномощно на Владимир … Иванов.

Предвид гореизложеното, ЦИК счита, че оспорваното решение № 37 от 08.06.2021 г. на РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, е правилно и законосъобразно. РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, при спазване на всички относими разпоредби от Изборния кодекс и решения на ЦИК в законоустановения срок с решение № 20 е регистрирала кандидатската листа на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“. Решението е публикувано на електронната страница на РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, на 07.06.2021 г. в 17.27 часа и е обявено на мястото за обявяване на решенията на РИК – оградата на областната администрация – в 17.00 ч. на 07.06.2021 г. Изборният кодекс не предвижда възможност след регистрация на съответната кандидатска листа от съответния политически субект същата да бъда заменена с нова, какъвто е конкретният случай. Сочената от жалбоподателя разпоредба на чл. 258, ал. 5 ИК е неприложима, тъй като по същество е замяна на кандидатската листа на партията след регистрирана такава. Оттеглянето на пълномощното, което е постъпило в РИК впоследствие не е относимо.

В преписката по жалбата не се съдържат откази по смисъла на чл. 258, ал. 5 ИК и обявява кандидатската листа на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Борил Климентов Соколов – председател и представляващ ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“, срещу решение № 37 от 08.06.2021 г. на РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, като неоснователна.

ВРЪЩА административната преписка на РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Търговище, чрез РИК в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения