Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 216-ЕП
София, 23 април 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесети район – Силистренски

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № ЕП-11-19 от 23.04.2019 г. от Катя Христова Петрова– упълномощен представител на КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“, за промяна в състава на РИК в Двадесети район – Силистренски. Предлага се поради настъпили здравословни причини на мястото на Теодор Георгиев Георгиев – член на РИК, да бъде назначена Радка Маринова Ангелова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Радка Маринова Ангелова; пълномощно от Николай Тихомиров Бареков в полза на Катя Христова Петрова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Двадесети район – Силистренски, Теодор Георгиев Георгиев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесети район – Силистренски, Радка Маринова Ангелова, ЕГН ....

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения