Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2159-ПВР/МИ
София, 14 март 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Елхово, област Ямбол

Постъпило е заявление с вх. № 249 от 13.03.2013 г.  от Радостина Иванова Янчева, член на ОИК - Елхово, област Ямбол, за освобождаването й като член на ОИК - Елхово. Към заявлението е приложено удостоверение № 4 от 1 септември 2012 г. на Радостина Иванова Янчева.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на  ОИК - Елхово, област Ямбол, Радостина Иванова Янчева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения