Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2157-МИ
София, 14 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Радостина Славчова Чернева и Иво Цветанов Иванов – упълномощени представители на коалиция „Реформаторски блок“ за област Монтана, срещу решение № 15-МИ/НР от 12.09.2015 г. на ОИК – Берковица, област Монтана

Постъпила е жалба от Радостина Славчова Чернева, и Иво Цветанов Иванов- упълномощени представители на коалиция „Реформаторски блок" за област Монтана, срещу решение № 15-МИ/НР от 12 септември 2015 г. на ОИК - Берковица, област Монтана, с входящ № МИ-15-443/14 септември 2015 г.

Жалбоподателят настоява да бъде отменено изцяло обжалваното решение № 15-МИ/НР на ОИК - Берковица, с което е постановен отказ от регистрация на коалиция „Реформаторски блок" в изборите за общински съветници в община Берковица на 25 октомври 2015 г. Отказът е постановен поради обстоятелството, че „не е представено решение за образуване на коалицията", каквото е изискването на чл. 147, ал. 5, т. 2 от ИК. Но жалбоподателят е представил предизборно политическо споразумение за участие в изборите за общински съветници и за кметове, подписано от председателите на петте партии, участници в коалицията и твърди, че по същество това споразумение е решение за образуване на коалицията.

Жалбата е подадена в законоустановения срок и е допустима. Разгледана по същество, жалбата е основателна, тъй като представеното политическо споразумение съдържа всички изискуеми от закона реквизити на решение за образуване на коалиция и е подписано от представляващите партиите лица. Това, че е озаглавено „споразумение", не променя факта, че в него договарящите се страни вземат решение да образуват коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Въз основа на същия документ Централната избирателна комисия вече е възприела, че е представено изискуемото от ИК решение за образуване на коалиция „Реформаторски блок" и я е регистрирала за участие в изборите за общински съветници и кметове в свое Решение № 2039-МИ от 9 септември 2015 г.

Видно от протокола на заседанието, ОИК - Берковица, е постановила решението си въз основа на гласуване, при което предложението на отказ от регистрация на коалиция „Реформаторски блок" е подкрепено от 6 от 11-те членове на комисията. Видно е, че решението е взето при хипотезата на отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс  Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 15-МИ/НР на ОИК - Берковица.

ВРЪЩА преписката за ново разглеждане, като УКАЗВА на ОИК - Берковица, да приеме представеното политическо споразумение за учредяване на коалиция Реформаторски блок за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври  2015 г. като решение за образуване на коалиция според изискванията на чл. 147, ал. 5, т. 2 от ИК и според т. 1 на Решение № 2039-МИ от 9 септември 2015 г.на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения