Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2157-НС
София, 14 март 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, 9, 10, 11, 12, ал. 8, чл. 76, ал. 1 и 2, чл. 77 - 87, чл. 166, ал. 1, т. 2 и § 6, т. 9 и 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. В изборите за народни представители участват партиите и коалициите от партии, регистрирани в Централната избирателна комисия.

2. Всяка партия може да участва в изборите за народни представители самостоятелно или в коалиция от партии.

3. Всяка партия може да участва в изборите за народни представители само в една коалиция от партии.

 

ІІ. Депозит за участие в изборите

4. За участие в изборите за народни представители партиите внасят безлихвен депозит в размер на 10 000 (десет хиляди) лева по следната сметка в Българската народна банка: IBAN - BG15 BNBG 9661 5000 9212 01, BIC - BNBGBGSD.

Депозитите, внасяни в брой на касите в Българска народна банка, се приемат всеки работен ден до 15,45 часа с изключение на 27.03.2013 г., когато приемането се удължава до 17,00 часа. За внесения безлихвен депозит в брой се дължи такса съгласно "Тарифа за таксите, които БНБ събира за обслужване на клиенти с банкноти и монети".

Внасянето на депозити чрез другите банки се извършва в рамките на работното време на съответната банка.

На 27.03.2013 г. преводите на депозитите, извършвани от другите банки чрез БИСЕРА, се приемат до 15,00 часа, а чрез РИНГС - до 16,00 часа.

Българската народна банка изготвя и предоставя информация на Централната избирателна комисия за внесените депозити за изборите за народни представители до 10,00 часа на следващия работен ден.

5. В срок от 7 дни от обявяване на окончателните резултати от изборите за народни представители Централната избирателна комисия с решение възстановява депозита на партиите:

- които самостоятелно са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво;

- ако коалициите от партии, в които са участвали, са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво.

Сумите от депозитите, които не се възстановяват постъпват в Център "Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването.

6. Сумите от депозитите не се смятат за разходи на партиите, свързани с финансирането на предизборната кампания.

 

ІII. Регистрация на партиите

7. Не по-късно от 27.03.2013 г. (45 дни преди изборния ден) по решение на централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, се представя в ЦИК заявление за регистрация (Приложение № 46 от изборните книжа). Заявлението се подписва от лицето/та, представляващо/и партията според актуалната й съдебна регистрация. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те партията.

8. В заявлението за регистрация на партия се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация;

б) пълното и/или съкратено наименование на партията, заявено за отпечатване върху бюлетината;

в) искане за регистрация за участие в изборите;

г) адрес и телефон за връзка.

9. Към заявлението за регистрация партията представя:

а) заверен от Софийския градски съд препис от решението на съда за вписване на партията в регистъра на политическите партии;

б) удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Софийския градски съд не по-рано от 13.03.2013 г. (датата на обнародване в „Държавен вестник" на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите, ДВ, бр. 25 от 13.03.2013г.);

в) заверено от партията копие на страница първа и съответната страница от броя на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за регистрацията на партията, или други документи според изискванията на действащото към момента на регистрацията й законодателство;

г) заверен от партията препис от решението на централното й ръководство, компетентно съгласно устава й, за регистрация на партията за участие в изборите за народни представители;

д) образец от подписа на представляващия/те партията;

е) образец от печата на партията;

ж) банков документ за внесен депозит;

з) списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 7000 избиратели, подкрепящи регистрацията (Приложение № 47 от изборните книжа). Всеки избирател може да участва само в една подписка;

и) удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии (ЗПП) за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация;

к) заверен от Софийския градски съд препис от устава на партията;

л) удостоверение от Софийския градски съд за подадени заявления за спазване на изискванията на чл. 19а от ЗПП;

м) удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания, издадено от съответната банка;

н) пълномощно от представляващото/те партията лице/а, в случаите когато заявлението е подписано от изрично упълномощено/и лице/а и/или документите се подават от изрично упълномощено/и лице/а.

10. Централната избирателна комисия извършва проверка на документите по т. 8 и 9, а списъците по т. 9, буква „з" се предават незабавно на ГД „ГРАО" в МРРБ за проверка.

При установяване на непълноти ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 27.03.2013 г. Когато непълнотите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за връзка и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата на уведомяването. В случай, че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

Централната избирателна комисия отказва регистрацията на партия, и когато установи, че партията не е провеждала предвидените в устава заседания на върховния й орган повече от два последователни пъти, но не по-малко от веднъж на 5 години, и не е представила в съда за вписване състава на новото ръководство.

Представянето в Софийски градски съд на извлечения от протоколи, с които се удостоверяват проведени заседания на върховния орган на партията извън едномесечния срок от провеждането им по чл.19а от ЗПП не е основание за отказ за регистрация на партията по чл. 83 от ИК.

Решението на ЦИК за регистрация, включително и отказът за регистрация, може да се обжалват пред ВАС по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК в срок до 24 часа от съобщаването му. Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира партията за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация (27.03.2013 г.) е изтекъл, но не по-късно от 01.04.2013 г. (40 дни преди изборния ден).

11. Главна дирекция „ГРАО" в МРРБ извършва проверката на списъците, представени от партиите (Приложение № 47 от изборните книжа) не по-късно от 30.03.2013 г. (42 дни преди изборния ден).

Когато след изтичане на крайния срок за регистрация (27.03.2013 г.) се установи, че партията не отговаря на изискванията на чл. 82, ал. 3, т. 7 от ИК, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага на партията и подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез ЦИК по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ІV. Правила за наименованията на коалициите от партии

12. Наименованието или абревиатурата на коалицията от партии не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии преди 13.03.2013 г. (датата на обнародване в "Държавен вестник" на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите, ДВ, бр. 25 от 13.03.2013 г.), включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. Тази забрана не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на коалицията от партии повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в състава й партии.

13. Наименованието или абревиатурата на участващите партии в състава на коалицията от партии може да се добави в скоби към наименованието или абревиатурата на коалицията от партии.

14. Централната избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на коалицията от партии. При установяване на непълноти се дават незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация (01.04.2013 г.). В случай, че указанията не са изпълнени в срок, се отказва регистрация.

Отказът за регистрация на ЦИК може да се обжалва пред Върховен административен съд чрез ЦИК по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК.

 

V. Регистрация на коалиции от партии

15. За участие в изборите за народни представители коалиции от партии могат да образуват само партиите, регистрирани в ЦИК.

16. Коалициите от партии по т. 15 се регистрират въз основа на заявление за регистрация (Приложение № 48 от изборните книжа), представено в ЦИК не по-късно от 01.04.2013 г. (40 дни преди изборния ден). Заявлението се подписва от лицето/та, представляващо/и коалицията от партии според решението за образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те коалицията от партии.

17. В заявлението за регистрация на коалиция от партии се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на коалицията от партии според решението за образуването й;

б) пълното и/или съкратено наименование на коалицията от партии, заявено за отпечатване върху бюлетината;

в) искане за регистрация за участие в изборите;

г) адрес и телефон за връзка.

18. Към заявлението за регистрация коалицията от партии представя:

а) удостоверение за регистрация, издадено от ЦИК за всяка от участващите в коалицията партии (Приложение № 53 от изборните книжа);

б) решение за образуване на коалицията от партии, подписано от лицата, представляващи партиите;

в) образец от подписа/те на лицето/та, представляващо/и коалицията от партии;

г) образец от печата на коалицията от партии, ако има такъв;

д) удостоверение за новооткрита банкова сметка издадено не по - рано от датата на решението за създаване на коалицията на името на една от включените в състава й партии, която ще обслужва само предизборната кампания, издадено от съответната банка;

е) пълномощно от лицето/та, представляващо/и коалицията от партии, в случаите, когато заявлението се подписва от изрично упълномощено/и лице/а документите се подават от изрично упълномощено/и лице/а.

19. Централната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При установяване на непълноти ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация (01.04.2013 г.). Когато непълнотите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за връзка и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

20. Решението на ЦИК за регистрация, включително и отказът за регистрация, може да се обжалват пред ВАС по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК в срок до 24 часа от съобщаването му. Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира коалицията от партии за участие в изборите независимо дали срокът за регистрация е изтекъл, но не по-късно от 01.04.2013 г. (40 дни преди изборния ден).

 

VІ. Промени в състава на коалиция от партии

21. Промени в състава на коалиция от партии, настъпили след регистрацията й в ЦИК, се извършват след подаване на заявление (Приложение № 58 от изборните книжа) и представяне на решение за промени, което трябва да отговаря на условията за образуване на коалицията от партии. Промените, настъпили в състава на коалиции от партии, се отбелязват в регистъра на ЦИК (Приложение № 51 от изборните книжа).

22. В случай че в коалицията от партии се включват нови партии, те представят в ЦИК не по-късно от 01.04.2013 г. (40 дни преди изборния ден) удостоверение за регистрацията си в ЦИК (Приложение № 53 от изборните книжа).

23. В случай че една или повече партии напуснат коалицията от партии, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии.

24. Промените, настъпили в състава на коалиция от партии, изразяващи се в напускане на партия от състава на коалицията, се заявяват не по-късно от 01.04.2013 г. (40 дни преди изборния ден), чрез подаване на заявление (Приложение № 58 от изборните книжа) от лицето/та, представляващо/и партията, или от представляващия/те коалицията от партии лице/а.

25. Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията от партии не по-късно от 01.04.2013 г. (40 дни преди изборния ден) партиите, които са напуснали състава й.

26. Партия, включена в състава на коалиция от партии, не може да участва самостоятелно на изборите.

27. Партия, включена в състава на коалиция от партии, която след регистрацията на коалицията от партии, но не по-късно от 06.04.2013 г. (35 дни преди изборния ден), напусне състава й, може да участва на изборите самостоятелно с регистрацията си в ЦИК (приложения № 53 и № 59 от изборните книжа).

 

VІІ. Списъци след регистрацията

28. Централната избирателна комисия изпраща на районните избирателни комисии списъци на регистрираните партии и коалиции от партии незабавно след приключване на регистрацията.

Централната избирателна комисия изпраща на РИК информация за извършените промени в състава и наименованието на коалициите от партии незабавно след извършване на промените.

 

VІІІ. Подаване на документи за регистрация

29. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за народни представители от 9,00 ч. на 19.03.2013 г. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото за зала „Света София".

30. Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия е 18,00 ч. на 27.03.2013 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на коалиция от партии е 17,00 ч. на 01.04.2013 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии е 17,00 ч. на 01.04.2013 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция от партии, изразяващи се в напускане на партия от коалицията от партии, е 17,00 ч. на 06.04.2013 г.

31. Не се изисква нотариална заверка на заявленията, образците от подписите на представляващите партиите и коалициите от партии, образците от печатите на същите, както и на пълномощните на лицата, подаващи документите за регистрация в ЦИК.

32. За регистрация на всяка партия и коалиция от партии, както и за промени в състава на коалиция от партии ЦИК приема отделно решение. Решенията се вписват в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители (Приложение № 50 от изборните книжа) и съответно в регистъра на коалициите от партии за участие в изборите за народни представители (Приложение № 51 от изборните книжа).

33. Централната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на партия за участие в изборите за народни представители (Приложение № 53 от изборните книжа), удостоверение за регистрация на коалиция от партии за участие в изборите за народни представители (Приложение № 54 от изборните книжа) и удостоверение за промени в състава на коалиция от партии (Приложение № 59 от изборните книжа).

34. Решенията на ЦИК за регистриране на партии и коалиции от партии, за заличаване регистрацията на партии и за отказване регистрация на партия могат да се обжалват пред Върховния административен съд чрез ЦИК в срок до 24 часа от съобщаването им. ЦИК изпраща жалбата на съда незабавно. ВАС разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до 24 часа от получаването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, ЦИК  и заинтересованите лица. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 3520-ЗДОИ / 11.07.2024

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 3519-МИ / 11.07.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

 • № 3518-МИ / 09.07.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Казанлък, област Стара Загора

 • всички решения