Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2156-НС
София, 2 март 2021 г.

ОТНОСНО: откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.”

На основание чл. 209, ал. 1 и § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс (ИК), чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“, чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП, по реда на чл. 64, ал. 1 ППЗОП, във връзка с чл. 209, ал. 1 и § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс с предмет „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за народни  представители на 4 април 2021 г.”.

2. Мотиви за избор на процедура: Процедурата се открива на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП поради наличие на изключителни права, произтичащи от чл. 209, ал. 1 ИК, където е разписано, че хартиените бюлетини се отпечатват от печатницата на Българската народна банка, която при необходимост може да ползва други специализирани печатници.

3. Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции: С оглед взаимната свързаност на всички дейности в настоящата поръчка и необходимостта от паралелно изпълнение на отделни взаимосвързани дейности, настоящата поръчка не може да бъде разделена на обособени позиции. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и би довело до невъзможност за осигуряване на качествен краен резултат за възложителя.

4. Прогнозната стойност на обществена поръчка е в размер на 1 288 485 (един милион двеста осемдесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и пет) лева без включен ДДС.

5. Одобрява покана до „Печатница на българската народна банка” АД.

6. Определя за отговорно длъжностно лице Николай Желязков – главен юрисконсулт в Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорното длъжностно лице:

- да създаде обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

- да осъществява всички дейности по ЗОП, свързани с провеждането на обществената поръчка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения