Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2155-МИ
София, 31 август 2023 г.

ОТНОСНО: процедура за възлагане на обществена поръчка „публично състезание“ по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изготвяне на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.“

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 32 във връзка с § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 178 – чл. 181 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с Решение № 1981-МИ от 18.08.2023 г. на Централната избирателна комисия за откриване на процедурата, Заповед № 42-АД от 28.08.2023 г. на председателя на Централната избирателна комисия за назначаване на комисия за провеждане на процедурата, отразените резултати в Протокол № 1 от 29.08.2023 г., Протокол № 2 от 31.08.2023 г. и Протокол по чл. 181, ал. 4 от 31.08.2023 г. от работата на комисията, решение съгласно протокол № 400 от 31.08.2023 г. на ЦИК и предвид следните мотиви:

1. Извършените подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите, отразени в Протоколи № 1 и № 2 и Протокол по чл. 181, ал. 4 ЗОП.

2. Предложените в офертите на участниците условия за изпълнение на поръчката, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА класирането на участниците в „публично състезание“ по чл. 18, ал. 1, т. 12 ЗОП с предмет: „Изготвяне на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.“, както следва:

Първо място – „АДВЕР ТЕХ“ ООД, с комплексна оценка от 100 точки

 

ОПРЕДЕЛЯ за изпълнител на обществената поръчка класираният на първо място участник: „АДВЕР ТЕХ“ ООД.

 

ОТСТРАНЯВА на основание чл. 107, т. 5 ЗОП от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка физическо лице – Милен Иванов Стаматов, тъй като офертата не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност.

 

МОТИВИ:

В раздел „Оферти“ на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 ЗОП, наричана по-долу „платформата“, се визуализира информацията, че има подадена оферта с участник физическо лице – Милен Иванов Стаматов.

В част II: Информация за икономическия оператор, раздел А: Информация за икономическия оператор на приложения от участника физическо лице – Милен Иванов Стаматов единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), са вписани следните данни: „БГНЕС КОРПОРЕЙШЪН“ ЕООД, с идентификационен номер по ДДС BG206617149 и лице за контакт Milen Stamatov. Отбелязано е, че икономическият оператор не участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори. В раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор на ЕЕДОП, е вписано упълномощено лицето – Milen Stamatov, да представлява икономическия оператор за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка. В същия раздел не е посочена друга информация, в това число длъжността или качеството на упълномощеното лице, както и подробна информация за представителството (форми, обхват, цел).

От данните за електронния подпис е видно, че титуляр на електронния подпис е Sirius MS EOOD, ЕИК 201075068, с автор Milen Ivanov Stamatov.

 Съгласно Търговския регистър управител и едноличен собственик на капитала на „БГНЕС КОРПОРЕЙШЪН“ ЕООД е Любчо Нешков.

Налице е разминаване между лицето, което се визуализира в платформата като участник в процедурата –  физическо лице – Милен Иванов Стаматов, лицето, което е посочено за участник в ЕЕДОП – „БГНЕС КОРПОРЕЙШЪН“ ЕООД и лицето, което е подписало ЕЕДОП. По този начин не се предоставя информация за действителния участник в процедурата, което противоречи на принципа на публичност и прозрачност, регламентирани в чл. 2, ал. 1, т. 4 ЗОП.

В раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор на ЕЕДОП не е представена информация (форма, обхват, обем на представителната власт) относно представителната власт на лицето, подало оферта в платформата – физическо лице – Милен Иванов Стаматов спрямо вписаният в ЕЕДОП икономически оператор „БГНЕС КОРПОРЕЙШЪН“ ЕООД.

В т. 27.1. от документацията за процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.”, наричана накратко по-долу „документацията“, е посочено, че подписването с КЕП се извършва от представляващия участника или от упълномощено за тези действия лице. В случай че упълномощеното лице е подписало офертата, следва същото да бъде посочено в част ІІ, Информация за икономическия оператор, раздел Б на ЕЕДОП.

Съгласно чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) в случаите, когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават чрез платформата, с подписването на заявлението или офертата чрез функционалностите на платформата от лице с представителна власт по закон или по пълномощие се считат за подписани всички документи, които съдържат волеизявление на това лице.

В конкретния случай ЕЕДОП е подписан с електронен подпис. Титуляр на електронния подпис е Sirius MS EOOD, ЕИК 201075068 и автор на електронния подпис е Milen Ivanov Stamatov. В чл. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги са дефинирани понятията автор и титуляр на електронното изявление. Автор на електронното изявление е физическото лице, което в изявлението се сочи като негов извършител. Титуляр на електронното изявление е лицето, от името на което е извършено електронното изявление. Съгласно текста на посочената норма, електронното изявление е извършено от Sirius MS EOOD. В част ІІ, Информация за икономическия оператор, раздел Б на ЕЕДОП Sirius MS EOOD не е посочено като упълномощеното лице от участника.

Разминаването между лицето, което се визуализира като участник в платформата, лицето, вписаното като участник в ЕЕДОП, и лицето, подписало ЕЕДОП, не дава възможност да се установи реалният участник в процедурата. ЕЕДОП е подписан от Milen Ivanov Stamatov, но титуляр на електронния подпис е Sirius MS EOOD. В чл. 107, т. 5 ЗОП е регламентирано, че възложителят отстранява кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност. В т. 27.2. от документацията е регламентирано, че оферти, които не са представени съгласно изискванията, посочени в документацията, няма да се разглеждат и оценяват.

На основание чл. 22, ал. 10 ЗОП в тридневен срок от приемане на настоящото решение участниците да се уведомят за решението чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата по чл. 39а, ал. 1 ЗОП, към което е прикачено настоящото решение.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 ЗОП и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 ППЗОП, решението и протоколите от работата на комисията за провеждане на процедурата да се публикуват едновременно в Регистъра на обществените поръчки и на профила на купувача в деня на изпращане на решението.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването му съгласно § 3, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЕХ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения