Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2155-НС
София, 1 март 2021 г.

ОТНОСНО: откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет „Възлагане на компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни представители на 4 април 2021 г.”.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 33 и § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“, чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И : 

 

1. Открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП, по реда на чл. 64, ал. 1 ППЗОП, във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 33 и § 3 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс с предмет „Възлагане на компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни представители на 4 април 2021 г.”.

2. Мотиви за избор на процедура: Процедурата се открива на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП поради наличие на изключителни права, произтичащи от чл. 57, ал. 1, т. 33 от Изборния кодекс, където е разписано, че Централната избирателна комисия определя изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и към издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, не по-късно от 55 дни преди изборния ден и възлага изпълнението на „Информационно обслужване“ АД.

3. Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции: С оглед взаимната свързаност на всички дейности в настоящата поръчка и необходимостта от паралелно изпълнение на отделни взаимосвързани дейности, настоящата поръчка не може да бъде разделена на обособени позиции. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и би довело до невъзможност за осигуряване на качествен краен резултат за възложителя.

4. Прогнозната стойност на обществена поръчка е в размер на 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева без включен ДДС.

5. Одобрява покана до „Информационно обслужване” АД.

6. Определя за отговорно длъжностно лице Николай Желязков – главен юрисконсулт в Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорното длъжностно лице:

- да създаде обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

- да осъществява всички дейности по ЗОП, свързани с провеждането на обществената поръчка.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения