Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2154-МИ
София, 1 март 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пордим, област Плевен

В Централната избирателна комисия с писмо с вх. № МИ-06-199 от 01.03.2021 г. е постъпило предложение от Сашо Матеев Матеев – упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“, за промяна в ОИК – Пордим. Предлага на мястото на Цветанка Ефтимова Табакова за член на ОИК да бъде назначена Виктория Георгиева Димитрова.

Приложени са: заявление от Цветанка Ефтимова Табакова за освобождаването й като член на ОИК – Пордим, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копия от диплома за завършено висше образование на Виктория Георгиева Томева, удостоверение за идентичност на лице с различни имена и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Пордим, област Плевен, Цветанка Ефтимова Табакова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Пордим, област Плевен, Виктория Георгиева Димитрова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 751-МИ / 15.10.2021

    относно: допълнение на Решение № 1666-МИ от 8 ноември 2019 г. на ЦИК относно определяне с методика на възнагражденията на членовете на ОИК за заседания и дежурства

  • № 750-НС / 15.10.2021

    относно: утвърждаване на технически характеристики на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 749-ПВР/НС / 15.10.2021

    относно: определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс

  • всички решения