Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2153-МИ
София, 1 март 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-58 от 01.03.2021 г. е постъпило писмо Кира Кисилярска – пълномощник на ПП „Демократична България – Обединение“, за промяна в ОИК – Родопи. Предлага се на мястото на Васил Иванов Гюрдиев – член на ОИК, да бъде назначен Радослав Красимиров Чотров.

Към писмото са приложени: заявление от Васил Иванов Гюрдиев за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Радослав Красимиров Чотров.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Родопи, област Пловдив, Васил Иванов Гюрдиев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Родопи, област Пловдив, Радослав Красимиров Чотров, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения