Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2152-НС
София, 1 март 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК във Втори изборен район – Бургаски

Постъпило е предложение с вх. № НС-10-66 от 28.02.2021 г. от Ахмед Сюлейман Мехмед – областен председател на ПП „Движение за права и свободи“ – Бургас, за промени в състава на РИК във Втори изборен район – Бургаски. Предлага се на мястото на Фатме Хасан Рамадан – член на РИК, да бъде назначена за член на РИК Росица Велчева Димова от списъка на предложените резервни членове.

Към предложението е приложено заявление от Фатме Хасан Рамадан за освобождаването й като член на РИК във Втори изборен район – Бургаски. Декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за висше образование на Росица Велчева Димова и пълномощно от Мустафа Сали Карадайъ – председател на партията, в полза на Ахмед Сюлейман Мехмед са налични в преписката по назначаване на РИК във Втори изборен район – Бургаски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК във Втори изборен район – Бургаски, Фатме Хасан Рамадан, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК във Втори изборен район – Бургаски, Росица Велчева Димова, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

БА/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения