Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2150-НС
София, 1 март 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесет и втори изборен район – Смолянски

Постъпило е предложение с вх. № НС-10-64 от 26.02.2021 г. от Албена Владимирова Найденова – упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“, за промени в състава на РИК в Двадесет и втори изборен район – Смолянски. Предлага се на мястото на Димитър Карамфилов Трендафилов – член на РИК, освободен с Решение № 2139-НС от 26 февруари 2021 г. на Централната избиртелна комисия, да бъде назначена Шинка Андреева Щинкова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за висше образование на Шинка Андреева Щинкова; заверено копие от пълномощно от представляващия ПП „ВОЛЯ“ Веселин Найденов Марешки в полза на Албена Владимирова Найденова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесет и втори изборен район – Смолянски, Шинка Андреева Щинкова, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 751-МИ / 15.10.2021

    относно: допълнение на Решение № 1666-МИ от 8 ноември 2019 г. на ЦИК относно определяне с методика на възнагражденията на членовете на ОИК за заседания и дежурства

  • № 750-НС / 15.10.2021

    относно: утвърждаване на технически характеристики на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 749-ПВР/НС / 15.10.2021

    относно: определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс

  • всички решения