Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2150-ПВР/МИ
София, 7 март 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Златоград, област Смолян

Постъпило е предложение с вх. № 205 от 06.03.2013 г. от Стефан Живков Мерков - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" - гр. Златоград, за промяна в ОИК - Златоград, област Смолян. Предлага се на мястото на Нина Миланова Мангарудова - член на ОИК, да бъде назначена Марина Райчева Кормова. Към предложението са приложени: молба от Нина Мангарудова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Марина Райчева Кормова и пълномощно в полза на Стефан Живков Мерков.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Златоград, област Смолян, Нина Миланова Мангарудова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Златоград, област Смолян, Марина Райчева Кормова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ&

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения